Träbranschen mot en ny industriell era

Liksom andra branscher står även trävaru industrin inför teknikskiften med mer avancerad robotik och vidareutvecklad informationshantering (exempelvis avancerad scanning, ut sortering och spårbarhet genom värdekedjan). Med den nya tekniken skapas nya möjligheter för förändringar i träbranschens värdekedjor och ekosystem.

Klimatfrågan

Den byggda miljön står för 40 procent av de årliga globala växthusgasutsläppen. Klimatfrågan driver därför en tydligare »sence of urgency« och sätter ljuset på det klimatavtryck som kommer från bygg sektorn. Träbyggnadsindustrin med sina kli­matsmarta byggmaterial utgör därför en möjlighet.
På många håll i världen är byggnormer på väg att förändras. Ur ett klimatper­spektiv är det dock inte de högsta eller mest komplexa husen som är viktigast, utan att det totalt sett byggs fler byggnader i klimatneutrala material. Att bygga i trä ovanpå redan befintliga hus (Timber on Top) är exempel på ett klimatsmart sätt att skapa mer boyta utan att varken ta mer markyta i anspråk eller använda fossila material. I dagsläget är det trä som dominerar i det klimatneutrala byggandet men vi kommer att se ett ökat fokus och investeringar på andra material som tillsammans kan skapa den omställning i byggsektorn som världen behöver.

Träbyggandet växer kraftigt

Möjligheterna inom träbyggande fortsätter utvecklas. Material, byggtekniker och processer förädlas samtidigt som träets fördelar och att estetiska värden klargörs på fler sätt. Parallellt bidrar ett fortsatt globalt fokus på fossilfrihet och förnybarhet till att efterfrågan på klimatneutrala byggmaterial och processer växer.
Sammantaget gör denna utveckling, med stigande industriella volymer, det allt­mer attraktivt att bygga hus i trä – även riktigt stora och höga byggnader. Ut­vecklingen är naturligtvis starkt beroende av den allmänna tillväxten i byggsektorn, men oavsett tillväxttakt förväntas träbyggandet öka andelsmässigt relativt andra materialslag.
Även användningen av trä inuti byggnader, såsom ytmaterial och isolering, för­väntas växa stort.

Standardisering och modularisering

Byggbranschens standardisering och modularisering går framåt. Ökad digitalisering och automatisering gör det lättare att både designa och bygga kundanpassade trä­konstruktioner.
Arkitekter och designers får därför en allt viktigare roll i beslutskedjan då ef­terfrågan ökar på processer och hållbara affärsmodeller för en cirkulär och flexibel design av byggnader. Kraven på tydlighet via standardisering, spårbarhet och ge­mensamma förståeliga system är några exempel på de krav som kommer att ingå i de produktpass som EU håller på att ta fram.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration