Kan interiör i trä på sjukhusen minska vårdtiden?

DEBATT Vistelse i naturen har positiva effekter på människors hälsa och tidigare forskning tyder på att även interiör i trä kan ha samma effekt. Till våren 2021 startar därför en pilotstudie på ortopediska kliniken i Skellefteå för att undersöka sambandet mellan trä och hälsa. Om materialval kan korta läkeprocessen kan det revolutionera sjukvården. Pilotstudien räcker dock inte utan vi uppmanar till mer tvärvetenskaplig forskning på området.

Pilotprojektet har skjutits fram till hösten 2021.

Coronapandemin har skapat en enorm vårdskuld – stora mängder patientbesök, behandlingar och operationer har fått flyttas till framtiden. I november 2020 hade mer än 36 procent av patienterna väntat i 91 dagar eller längre för att få ett datum fastställt för sin operation eller behandling. Sveriges radio uppger att i november 2020 väntade 134 000 personer på att få sin operation och 48 000 personer hade väntat i mer än tre månader. Pandemin har inte tagit hänsyn till andra sjukdomar och skador vi sökt vård för. Långa vårdköer har skapats vilket kostar samhället enorma summor pengar samtidigt som människors hälsa sätts på spel.

En av de högst prioriterade frågorna för regeringen är givetvis att förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården genom att fler får vård i tid och att köerna kortas. Redan 2019 tillförde regeringen drygt 1,6 miljarder kronor för att korta vårdköerna. Men coronapandemin ställde hela satsningen på ända – 2019 gjordes 91 000 färre operationer än under samma period 2020.

Att utvärdera möjligheterna för att minska vårdköerna är viktigt för alla. Om människor vistades kortare tid på sjukhuset skulle det innebära stora kostnadsbesparingar som kan läggas på att utveckla svensk sjukvård och ge fler människor hjälp. Ett sätt att utvärdera möjligheter är genom forskning. Regeringen visar i den nya forskningspropositionen att de gärna ser mer tvärvetenskaplig forskning som innefattar aktörer från flera områden samtidigt såsom medicin, materialteknik och design. Många studier om rehabilitering har genomförts, men få där man undersökt kopplingen mellan materialval i patientrummets interiör och tillfrisknandet.

2009 upptäckte forskare från Norwegian Institute of Wood Technology någonting intressant i en studie som skulle undersöka hur smärt- och stressupplevelsen för sjukhuspatienter påverkas av design och materialval. Forskarna testade om patientrum med naturliga inslag, som naturmotiv och träpaneler på väggarna, kunde lindra den negativa upplevelsen. Utöver studiens resultat uppmärksammades någonting intressant och oväntat – en del av de som vistats i rum med träpanel lämnade sjukhuset tidigare.

Utöver att det finns studier som tyder på ett samband mellan trä och hälsa så föredrar många att inreda med trä av psykologiska skäl. Interiör i trä ger en lugn och trygg känsla samtidigt som det också reglerar temperatur, fukt och ljud på ett bra sätt. Skulle det visa sig att trä har en positiv effekt på läkeprocessen skulle det kunna revolutionera sjukvården, inte bara i Sverige utan även globalt.

Till våren 2021 startar Luleå tekniska universitet, ortopediska kliniken i Skellefteå och branschorganisationen Svenskt Trä ett pilotprojekt på ortopediska kliniken i Skellefteå för att undersöka om det finns ett samband mellan trä och hälsa. Men mer tvärvetenskaplig forskning behövs.

Vi vill därför uppmana fler forskningsfinansiärer att ta fram utlysningar som syftar till tvärvetenskaplig forskning.

Det behövs faktabaserad och konkret kunskapsutveckling om hur så kallad naturunderstödd rehabilitering kan tas in i sjukhusmiljöerna för att förbättra vården och korta vårdköerna. Det är en viktig pusselbit för att nå regeringens mål att Sverige ska ha en hälso- och sjukvård i världsklass.

/Björn Nordin, chef för interiör och design på Svenskt Trä
Tomas Nord, universitetslektor, Linköpings universitet
Bror Sundqvist, verksamhets- och projektledare, Luleå tekniska universitet

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration