Klimatneutralt byggande i Malmö

ARTIKEL Uppförandet av byggnader och infrastruktur står för cirka 20 procent av de globala årliga utsläppen av växthusgaser. Att bygga så klimatneutralt som möjligt är därför en förutsättning för att Sverige ska nå klimatmålen. Ett sätt att sänka koldioxidutsläppen är att bygga mer i trä.

Inte sedan 1970-talet, under miljonprogrammets glansdagar, har det byggts i samma takt som nu. Enligt Boverket beräknas antalet nybyggda bostäder öka med 11 procent år 2022.

Men det är inte bara nyproduktion av bostäder som är aktuellt – behovet är också stort när det gäller renoveringar samt byggande av vägar och järnvägar.

Samtidigt driver lagstiftningen, till exempel Boverkets krav på klimatdeklaration av nya byggnader som infördes i år, på utvecklingen mot ett byggande med lägre klimatpåverkan. Flera andra initiativ tas för att sprida kunskap och utveckla nya metoder och material som ger lägre koldioxidutsläpp.

I december undertecknade 23 svenska kommuner ”Klimatkontrakt 2030”. Det innebär ett samarbeta med Energimyndigheten, Formas, Vinnova, Tillväxtverket samt Trafikverket för att utveckla nya sätt för att driva innovation framåt. Malmö stad är en av de kommuner som ingår i projektet:

– Vi vill framåt när det gäller det klimatneutrala byggandet. Malmö växer snabbt och vi kommer att behöva bygga många skolor, förskolor och bostäder framöver. Därför är det är viktigt att vi arbetar för att skapa förutsättningar för att bygga hållbart, säger Simon Chrisander (L), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnads-, klimat- och miljöfrågor och fortsätter:

– Jag tror att det är viktigt att kommunen inte blir någon stoppkloss, utan att vi istället deltar aktivt och uppmuntrar byggbranschen i det viktiga klimatarbetet.

Ett av stadens projekt är det nya bostadsområdet Sege Park i norra Malmö. Här ska det byggas 1000 bostäder. Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll.

Utgångspunkten är att bygga med så låg klimatpåverkan som möjlig. Snart är det dags att gjuta grunden för de 18 radhus som Derome bygger. På taket blir det solceller, och radhusen byggs i trä.

– Vi befinner oss hela tiden i en kunskapstrappa och tar med oss erfarenheter till nästa projekt. Att välja material med lägre klimatavtryck är steg ett och att bygga i trä är det självklara valet för oss. Men vi använder oss också av en del andra nya material och metoder, säger Anders Carlsson, hållbarhetschef på Derome.

Naturvårdsverket har listat några åtgärder som de menar är särskilt viktiga vid byggnationer för att Sverige ska klara klimatmålen. På listan finns till exempel val av material, hur transporter sker och hur avfallet hanteras. Att bygga i trä kan vara en väg att gå, och träbyggandet ökar också. Färsk statistik från Trä- och möbelföretagen visar att andelen lägenheter som byggs med en stomme i trä ökade under 2021 med 10 procent jämfört med året innan.

Anders Carlsson går i ungefär samma tankar som Naturvårdsverket. Materialval, transporter och att ta hand om spill och avfall är prioriterade områden i jakten på det framgångsrika klimatneutrala byggandet. I Sege Park är isolering, cellplast och betong exempel där Derome har valt alternativ till de traditionella materiallösningarna:

– Där använder vi oss av biobaserad isolering gjord av cellulosa istället för mineralull. Den isolerande cellplasten, som läggs under betongen, köper vi från en leverantör som återbrukar plasten. Vi arbetar med betong, men strävar efter att bygga slankare och helt enkelt använda mindre råvara. I Sege Park har vi minskat betonganvändningen med 30 procent, och vi använder dessutom ”grön” betong, säger Anders Carlsson.

Den betong som kallas ”grön” består till viss del av slagg istället för ren cement, samtidigt som materialets egenskaper när det gäller beständighet och hållfasthet är desamma som i vanlig cement. På så sätt sänks klimatavtrycket med ytterligare 20 – 30 procent i Sege Park.

Det är bara några månader sedan Sveriges första fossilfria förskola, Hoppets förskola i Göteborg, invigdes. Även där var Derome totalentreprenör. Erfarenheter från det projektet visar att det är viktigt att hålla ögonen på transporterna.

– Vi kommer att jobba ännu hårdare med transportflödet nu. För att verkligen få ett grepp om den fossilfria kedjan samordnar vi ofta transporterna och kan till exempel hämta material hos våra leverantörer om vi ändå är i närområdet. Hela vår fordonsflotta är fossilfri, säger Anders Carlsson.

Men att bygga klimatneutralt handlar förstås inte bara att välja andra material och arbetsmetoder. Det krävs också nya kompetenser.

– Historiskt sett har vi tittar på material och vägt deras olika egenskaper mot varandra. Vi har ofta haft fokus på pris, och vilka egenskaper materialet har att stå emot brand eller fukt. Men nu värderar vi alla material dessutom ur ett hållbarhetsperspektiv. Då behöver vi kollegor som kan göra klimatkalkyler och värdera material. Det krävs gedigna kunskaper för att göra rätt, säger Anders Carlsson.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration