Obegränsad höjd gav kontor egen skepnad

ARTIKEL Kontorshuset Nodi i nya välplanerade Göteborgsstadsdelen Nya Hovås sätter karaktären för hela området. Med sin iögonfallande arkitektur och genomtänkta konstruktion med både stomme och fasad av trä tar huset en självklar plats i stadsbilden.

Nodi betyder nav. Och inget namn kan väl passa bättre för ett kontorshus som både fungerar som nav för området det ligger i och samtidigt är uppbyggt så att verksamheten i huset kretsar kring ett eget nav, trapphuset i mitten. Med sin varmtonade bruna träfasad och våningsplan som kragar ut och blir större ju högre upp man kommer är det en byggnad som drar blickarna till sig – både från besökare i området och förbipasserande på den närliggande länsväg 158. Byggnaden utsågs till världens bästa kontorsbyggnad 2021 av Dezeen Awards.

– När vi började bygga hade vi inte en enda hyresgäst, men när det var klart hade vi hyrt ut hela huset, trots att allt skedde mitt under pandemin. Jag skulle säga att det beror på den fina arkitekturen och hållbarhetsprofilen kopplad till att vi valde att bygga i trä. När vi visade skisserna och man började se den spektakulära trästommen resa sig som ett limträpussel var det lätt att förstå hur fint det skulle bli och hur många som ville hyra, berättar Oskar Lindström, projektledare hos fastighetsutvecklaren Next Step group och ansvarig för byggnationen av Nodi.

Planeringen och utvecklingen av blandstaden Nya Hovås med butiker, bostäder och kontor startade 2010, under ledning av Next Step group. Fyra år senare började de första husen att byggas. Byggrätten där Nodi nu ligger har det allra bästa läget och sparades för att kunna uppföra något alldeles extra som flaggskepp och välkomnande entré till området. På ett tidigt stadium kom man fram till att huset skulle byggas helt av trä i såväl stomme som fasad. Uppdraget att rita det nya huset med höga arkitektoniska kvaliteter gick till White, som vid tillfället var involverade i ett annat stort träbyggnadsprojekt tillsammans med Next Step group. I nya Hovås reglerar detaljplanen inte maxhöjd utan istället antalet våningar.

– Vår utgångspunkt var att bygga en så rationell byggnad som möjligt utifrån byggrätten och detaljplanen. Det ledde till den här formen, med litet fotavtryck på marken, luftiga ytor runt omkring och rejält tilltagen rumshöjd eftersom det inte fanns någon begränsning i höjd, utan bara i antal våningar, berättar Joakim Hansson, ansvarig arkitekt på White.

Ett annat krav var att lokalerna skulle vara flexibla och lätt kunna ändras utifrån hyresgästernas behov. För att slippa svårflyttade installationer i flera delar av huset ritade White därför en gemensam teknikdel i mitten av huset, med trapphus och toaletter som delas av samtliga hyresgäster på våningsplanet. Det var också en av anledningarna till att man valde ett öppet pelar-balksystem av limträ, som ger stor flexibilitet i utformningen av lokalerna. Konstruktionen har sedan skräddarsytts på ett unikt sätt som ger utrymme för ytterligare flexibilitet, tar vara på platsens förutsättningar och dessutom har blivit extremt kostnadseffektivt trots den höga kvaliteten.

– Det vi har gjort är att skapa en helt egen variant av bjälklag som i grunden bygger på ett pelar-balksystem med primär- och sekundärbalkar och där vi sedan lyft på vad som i princip är ett vanligt villabjälklag, berättar Oskar Lindström.

Konstruktionen med primärbalkar i nord-sydlig riktning och sekundärbalkar som staplats ovanpå dessa i öst-västlig riktning bidrar till flera smarta lösningar. Till att börja med har det gett möjlighet att kraga ut huset, så att ytan ökar med cirka 50 kvadratmeter för varje våningsplan. Utkragningarna som gjorts mot syd och väst har dessutom använts för att skapa ett effektivt solskydd med hjälp av trälameller som hängts på de utskjutande balkarna.

– Interiört har det inneburit att vi fått ett väl tilltaget utrymme mellan sekundärbalkarna, vilket har gjort att vi kunnat lägga alla installationer där och helt sluppit håltagningar, berättar Filip Stefansson, ansvarig projektledare hos entreprenören BRA Bygg som tillsammans med BRA Teknik och Moelven också har ansvarat för konstruktionen.

Han pekar upp mot taket, där installationerna nästan upplevs dolda mellan de tvärgående balkarna. Det här kontoret är uthyrt, men ännu inte inflyttat, och trots att det inte är långt till den livliga länsvägen är det alldeles tyst. Väggarna är klädda med KL-träskivor av gran och golvet med en mjuk, ljuddämpande matta. De synliga, väl tilltagna limträpelarna med en dimension på 360 x 355–445 millimeter och systemet med limträbalkar i taket ger en stark karaktär åt rummet. För att förankra balkarna ovanpå pelarna har man använt dolda inslitsade plåtbeslag, så kallade knivbeslag, som täckts med träkilar, förutom i södra hörnet. Där har pelarna i stället frästs ut så att de 765 x 280 millimeter grova primärbalkarna vilar direkt på dem, vilket både fungerar som bärande konstruktion i utkragningen och blir en del av rummets uttryck.

– På grund av konstruktionen här har vi inte hellånga pelare i den linjen. Men i övriga huset är pelarna lika långa som totalhöjden på 25 meter, vilket också är en konstruktionsmässigt intressant detalj, säger Filip Stefansson. Pelarna med knivbeslag levererades som prefabricerade element, vilket ställde extremt noggranna krav på precision.

Arkitekt Joakim Hansson
» TERRASSEN HAR FÅTT EN LUFTIG SARG SOM KRAGAR UT.«

– Differensen fick inte vara mer än 1 millimeter, och det fungerade jättebra. När man har precisionen med sig hela vägen får man mycket gratis och behöver till exempel inte använda vattenpass eller kapa något i efterhand, säger Filip Stefansson.

Från början var tanken att hela huset skulle ha trästomme, inklusive trapphuset där planen var att använda KL-träskivor.

– Men efter flera överväganden valde vi betongstomme i trapphuset. Eftersom vi bara har ett trapphus kunde vi inte ha exponerat trä där, utan hade behövt klä in väggarna med gips, trots att huset är sprinklat. Och eftersom huset är så lätt hade vi behövt dragförankra det i berget om vi använt trä. Det sista övervägandet handlade om att trapphuset skulle byggas tidigt och stå exponerat för väder och vind och att det då fungerade bättre med betong, säger Filip Stefansson.

En viktig del av husets uttryck är det förhöjda första våningsplanet med stora glasade partier. I främre delen huserar en kläd- och inredningsbutik som tidigare hade en annan lokal i området. Den nya har inretts av inredningsarkitekten Lisa Robertz. Rumshöjden är slående och kontrasterna mellan det råa betonggolvet och den synliga limträkonstruktionen dramatisk.

– Vi älskar den här lokalen med dess rymd, ljus och fina trädetaljer, att den är så modern, ligger i tiden och lika väl kunde ha legat i Berlin eller New York. Många som ser huset från vägen eller kommer hit till området blir nyfikna på det, vilket gör att vi får ännu fler besökare, berättar Camilla Odén som är ansvarig för butiken.

Högst upp på toppen av byggnaden finns en annan intressant detalj – den gemensamma takterrassen med pergola av limträ som utgör halva våningsplanet. Här uppe är de exteriöra ytskikten i limträ av gran kiselbehandlade och har redan börjat gråna, medan fasaden i övrigt består av furu behandlad med brunpigmenterad linolja.

– Gestaltningsmässigt kände vi att det var viktigt att skapa känslan av att det blev ett helt övre våningsplan. Därför har terrassen fått en luftig sarg som kragar ut på samma sätt som övriga våningsplan. Vi hade lite diskussioner fram och tillbaka kring detta, och efteråt sa entreprenören att de var glada att vi stod fast vid den idén, berättar Joakim Hansson.

En aspekt som alla inblandade lyfter som avgörande för det lyckade resultatet är den täta dialogen och det nära samarbetet.

– Vi ser att det är jätteviktigt att få med alla i hela kedjan med beställare, konsulter, entreprenörer och leverantörer redan från början. Det är det som gör att man kan få den här höga kvaliteten och kan hålla både tidsplaner och budget, säger Oskar Lindström.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration