Klimatdeklarationer bekräftar limträets positiva miljöegenskaper

Publicerad 2022-03-01

Foto: Sören Håkanlind

Den nya lagen om klimatdeklarationer välkomnas av Sveriges limträproducenter. Klimatavtrycken i byggskedet ska nu redovisas och det är tydligt hur valet av stommaterial är av vikt för klimatet. Valet av stomme omfattar även resurshantering, och påverkar återvinningsgraden av en byggnad. Cirkulära material som limträ kommer att vara viktiga beståndelar i byggandet framöver.

- Att Sverige, som ett av de första länderna i världen, tar steget mot att låta klimatpåverkan bli en viktig del av upphandlingen av konstruktionsmaterial, talar för limträ. Nu behöver byggbranschen höja blicken och låta valet av stommaterial inte bara bli en fråga om pris utan även omfatta klimat, resurshantering och återvinning, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

 

Lagen är ett viktigt steg i arbetet mot att minska bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser och tydliggör olika materials klimatavtryck under själva byggskedet.

 

Sveriges limträproducenter är positiva till lagen och ser hur limträ bidrar till att hålla klimatavtrycket nere i ett byggskede. Modernt, industriellt limträbyggande utmärks av effektiva processer och en hög grad av prefabricering. Det leder till högre kvalitet och snabbare produktion som öppnar upp för fler ekonomiskt hållbara projekt – med mindre utsläpp i processen.

 

- Limträ är även ett självklart material i det cirkulära byggandet, där exempelvis en stomme i limträ kan demonteras och återanvändas. Det kan även användas för att förstärka eller bygga på befintliga byggnader som får nya användningsområden och bidra till en hållbar förtätning. En tystare byggarbetsplats med mindre buller och mer trivsamma och behagliga miljöer att vistas i, är också ett resultat när man bygger i limträ, säger Johan Fröbel.

 

I dag finns det inte något gränsvärde för en byggnads högsta tillåtna klimatpåverkan, men Boverket har föreslagit till regeringen att gränsvärden ska införas år 2027. Dessutom är det troligt att fler krav kommer att införas, exempelvis att fler skeden i en byggnads livscykel ska ingå i klimatdeklarationen.


- Vi är övertygade om att våra hållbara limträprodukter gynnas av de ökade redovisningskraven på byggprodukters klimatpåverkan. Det kommer stärka konkurrenskraften för limträ och bidra positivt till utvecklingen av produktsegmentet, säger Daniel Edman, försäljningschef för limträ på Setra Trävaror AB.

 

Boverket har också tagit fram en klimatdatabas med generiska värden för byggprodukter som byggherrar kan använda i sina beräkningar och där även limträ ingår. Som ett komplement till den databasen har landets limträproducenter tagit fram egna miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er som ger mer specifika klimatdata.

 

- Limträets miljömässiga styrkor synliggörs genom klimatdeklarationerna. Vi arbetar därför med att kontinuerligt uppdatera vår EPD för limträ, exempelvis genom klimatförbättringar i vår verksamhet, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

 


Om lagen om klimatdeklarationer för byggnader
Från och med årsskiftet kräver Boverket att nya byggnader klimatdeklareras. Det innebär att byggherren innan uppförandet ska kunna redovisa vilken klimatpåverkan en byggnad har under byggskedet, baserat på materialval i bärande stomme, klimatskärm och innerväggar. Det finns undantag från kravet på att klimatdeklarera, till exempel omfattas inte byggnader för industri- och verkstadsändamål och byggnader som uppförs av privatpersoner.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration