Limträbranschen vässar processerna i värdekedjan

Publicerad 2024-03-25

Genom ett branschöverskridande samarbete siktar landets limträtillverkare på att främja kunskap och användning av limträ på en ännu bredare front. Initiativet grundar sig på insikterna från den SWOT-analys som Limträkommittén inom branschorganisationen Svenskt Trä utfördes våren 2022. Satsningen kommer initialt att resultera i marknadsförings- och utbildningsinsatser och på sikt förhoppningsvis även i branschgemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt.

– Analysen har bekräftat att limträ inte bara är ett hållbart val, utan också överlägset inom flera kritiska områden. Nu vet vi vilken information marknaden efterfrågar och inom vilka områden det finns kunskapsluckor som vi behöver fylla, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä.

SWOT-analysen utfördes av Gozinto studentkonsulter vid Linköpings universitet under ledning av Tomas Nord som är en av landets ledande träforskare och processledare för Östergötland bygger klimatneutralt, ÖBKN. Analysen fokuserade på att identifiera de för- och nackdelar som aktörer längs värdekedjan förknippar med limträ och innefattade en värderande enkät och kvalitativa djupintervjuer.

– Resultaten har gjort det enklare för oss att vässa våra processer ytterligare och arbeta med vår framtida strategi. Nu går vi vidare med relevanta marknadsförings- och utbildningsinsatser och ser över möjligheten att göra branschgemensamma satsningar där det finns en förbättringspotential, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB som lett arbetsgruppen inom Limträkommittén.

I början av 2024 bjöds säljare från landets limträtillverkare in till en workshop där de fick möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och diskutera limträets värdehöjande faktorer och egenskaper. Utöver att generera underlag till framtida aktiviteter fungerade workshopen som en ögonöppnare för säljarna som uppskattade möjligheten att kunna samarbeta över företagsgränserna.

– De insatser som nu görs innebär att vi tillsammans kommer att kunna argumentera starkare för limträ och materialets många fördelar. Initiativet stärker vår samlade förmåga att vara ännu mer värdeskapande för våra beställare, både avseende produkter och tjänster, säger Marie Kauma, gruppchef försäljning på Martinsons Byggsystem AB.

Även Daniel Edman, försäljningschef, Bygghandel & Industri på Setra Trävaror AB lyfter det branschgemensamma initiativet och den nära dialogen mellan limträtillverkarna som ett viktigt avstamp inför framtiden.

– Användningen av limträ i Sverige har ökat explosionsartat de senaste åren. Miljöegenskaperna är en bidragande faktor, men också ett ökat intresse för träbyggande. Den satsning som nu görs innebär att branschen som helhet och varje enskild limträtillverkare kommer att kunna möta marknaden på ett ännu bättre sätt.

Tomas Nord ser fram emot ett fortsatt samarbete med Limträkommittén där nästa steg kan vara ett branschgemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt.

– Limträkommitténs medlemsföretag vill öka förståelsen för sina kunders behov och önskemål för att kunna erbjuda produkter och tjänster som motsvarar deras förväntningar och krav. Nu behöver vi fundera på hur vi tar insikterna vidare och hittar områden där vi gemensamt kan utvecklas och skapa värden för kunder och industrin, säger Tomas Nord.

Nyckelord

limträ träbyggande

Foto: Liljewall

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration