Ny rapport banar väg för träindustrins hållbara utveckling

Publicerad 2023-06-07

Foto: Martinsons.

Branschorganisationen Svenskt Trä har i samverkan med aktörer från flera olika branscher publicerat en rapport, ”4 steps to GTIN”, som handlar om byggindustrins omställning till ett mer hållbart och cirkulärt byggande utifrån ett livscykelperspektiv. Syftet med rapporten har varit att ta fram en process för standardisering och digitalisering av de olika delarna i ett byggnadsverk. Vilket krävs för att möjliggöra hållbara val, spårbarhet och cirkularitet, under ett byggnadsverks livscykel.

Sveriges industrier, däribland träbranschen, befinner sig just nu i en omställning mot klimatneutral och cirkulär produktion där resurseffektiva, hållbara och spårbara värdekedjor och värdenätverk är en förutsättning.   

– För att klara omställningen inom byggindustrin behövs det betydligt mer samverkan och samordning mellan aktörerna och de digitala informations- och datasystem som används. Rapporten påvisar behoven och nödvändigheten av att överföra, dela information och data om byggobjekt mellan aktörer och system under livscykeln, säger Bernt Olausson, projektledare för förstudien, Svenskt Trä.  

Det kommer alltmer krav på digital information och informationsleveranser på olika nivåer och för olika former av val och beslut. Kraven ökar efterhand från såväl EU som nationellt i form av gröna mål, förordningar, lagar och direktiv. Även marknadsaktörer och slutkonsumenter ställer allt högre krav på information om hållbarhet, spårbarhet och produktegenskaper. Inte minst då en stor andel av den globala klimatpåverkan genereras av bygg- och fastighetssektorn.  

Sverige var tidigt med att införa ett lagkrav på klimatdeklarationer av nya byggnader, med start från den 1 januari 2022. Därför har den svenska träindustrin redan kommit långt fram i klimatarbetet med att öka spårbarheten för material, produkter och dess klimatpåverkan.  

Med rapporten “4 steps to GTIN”* kan träindustrin få hjälp att fortsätta förbereda sig för de ökade kraven och även vara vägledande för andra branscher i byggindustrin.   

– Vi har redan tillsammans med våra medlemsföretag startat upp olika arbetsgrupper. För att, med utgångspunkt i de ökade informationskraven och slutsatser från rapporten, ta fram metoder för att kunna leverera standardiserad, identifierbar och spårbar digital information för våra produkter. Från såväl tekniska perspektiv som miljö- och klimatperspektiv. Där till exempel egenskapsinformationen behöver kunna levereras på olika nivåer och i olika faser under ett byggnadsverks livstid, avslutar Bernt Olausson.  

   

Mer information  

Här finns slutrapporten som publicerats i förstudien "4 steps to GTIN".  

Läs mer om projektet Trace 4 value och delprojektet ”4 steps to GTIN” som Svenskt Trä koordinerar och genomför tillsammans med en mängd projektpartners.    
     
På traprodukter.se samlar vi data om produkttyper och medlemsföretagens produkter. Denna plattform är under löpande uppdatering.  

Läs mer om klimatnyttan med träprodukter på svenskttra.se 

* Begreppet GTIN står för Global Trade Item Number och är ett GS1-artikelnummer som används för att produkter och förpackningar ska få en global, unik och spårbar identitet. 

 

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration