Så påverkas trävarumarknaden av det geopolitiska läget

Publicerad 2022-03-15

Foto: Fredrik Hjerling

Det siades om en alltmer balanserad marknad i ljuset av en avmattad pandemi. Men förväntningarna på en mer stabil trävarukonjuktur är inte längre en så given utsikt. När sanktioner och andra handelshinder för Rysslands export slår igenom, är störningar att vänta. En ökad konkurrens om trävaror på hela den globala marknaden är en trolig utveckling. Det geopolitiska läget skakar omvärlden, och förutsättningarna ändras snabbt. I sviterna av kriget finns också utmaningar som logistik och stigande energipriser.

– Vi såg slutet av en pandemi och förutspådde en marknad i större balans sett till efterfrågan, utbud och prisnivåer av trävaror. Nu befinner vi oss dock mitt i en ny tid av ovisshet där det geopolitiska läget skakar omvärlden. Jag ser med stor sorg på situationen i Ukraina och följer utvecklingen noga. Hur detta kommer att påverka oss som privatpersoner och våra medlemmar är för tidigt att säga. Men att den globala spelplanen för handel med trävaror, i alla fall delvis, kommer att ritas om kan vi nog vara övertygade om, säger Mathias Fridholm, direktör, branschorganisationen Svenskt Trä. 

 

För Sverige, som årligen producerar 18-19 miljoner kubikmeter sågade trävaror, väntas dock ingen direkt brist. 

 

– För svensk del är det en försvinnande liten del av handeln med sågade trävaror som sker direkt med Ryssland. Detsamma gäller även för råvaran i form av sågtimmer. Våra brädor och plank kommer från svenska hållbart brukade skogar, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker trävaror, Skogsindustrierna.

 

Däremot kan påverkan på den europeiska marknaden bli något större. Europa som helhet importerar årligen 5-10 miljoner kubikmeter från Ryssland och Belarus. En import som nu förväntas att minska markant, eller upphöra helt.

 

– Vi ser att konkurrensen om de trävaror som finns att tillgå på den europeiska marknaden kan komma att öka. Samtidigt följer vi hur förutsättningarna för transportsektorn i och med stigande energipriser och logistikutmaning i omvärlden utvecklas. Där finns det risk för att en tidigare pressad situation blir värre, säger Christian Nielsen.

 

 

 

För mer information, ta del av Skogsindustrierna marknadsrapport “Så går det för skogsindustrin” här 

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration