Svenskt Trä lanserar en ny generation av Produktdatakatalog för byggmaterial och träprodukter

Publicerad 2023-11-23

Modultillverkning vid industriellt byggande, fotograf Maria Fäldt.

Den nya Produktkatalogen underlättar för underhåll och cirkularitet av träprodukter. Den ska även möta behov av generisk produktdata för utformning av miljö- och klimatpåverkansmål samt fungera som underlag vid upphandling och leveranser. Produktkatalogen är baserad på EU-harmoniserade produktstandarder i kombination med nationella data mallar och specifikationer.

– Tillgång till information om byggprodukternas tekniska och miljömässiga egenskaper är helt nödvändigt för val och jämförelser i byggprocessens design- och planeringsfas. Det är också avgörande för spårbarhet under byggnadens hela livscykel och göra det möjligt att återanvända materialet i senare skeden. Nu har vi tagit fram datamallar för tretton olika produktfamiljer inom träprodukter, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel vid branschorganisationen Svenskt Trä.

Produktdatan kan även användas som underlag vid design, planering och målformulering, av till exempel miljö- och klimatpåverkansmål. Det fyller dessutom funktion för att säkerställa och verifiera att kravställningarna, från olika tekniska perspektiv och miljöperspektiv, möts och uppfylls.Under ett byggnadsverks livscykel och vid till exempel underhåll, reparationer eller ombyggnad, säkerställer produktdatan  att de inbyggda produkterna kan identifieras och spåras oberoende av land eller tillverkare. 

Spårbarhet är viktigt även efter byggnadens livscykel, för att demonterade byggdelar, byggmaterial och produkter skall kunna identifieras och deras produktegenskaperna ska kunna spåras och kartläggas.  Svenskt Trä har därför utvecklat en ny Produktkatalog som är baserade på EU-harmoniserade produktstandarder kombinerade med datamallar baserade på nationella standarder och specifikationer.

Genom användning av Svenskt Trä standardiserde produktsortiment skapas en relation och arv mellan generisk produktegenskapsdata och tillverkarspecifik produktegenkapsdata.

Datamallar är nu under uppbyggnad för 13 olika produktfamiljer inom träprodukter. För produktfamiljen Konstruktionsvirke har nu även datablad med egenskapsvärden och kvantiteter skapats, för ett antal standardiserade produkttyper. Arbetet med Produktkatalogen kommer fortsätta under 2024. Bland annat för skapandet av ett gränssnitt (API – Application Programming Interface) för datadelning av egenskapsdata, direkt mellan olika system och databaser. 

– Under 2024 kommer Svenskt Trä att lägga till övriga produktfamiljer med datamallsuppbyggnad som kommer att publiceras stegvis under december 2023 till mars 2024. Dessutom ska det tas fram en Produktkatalog på engelska för internationella marknader, avslutar Bernt Olausson, projektledare digitalisering vid Svenskt Trä.

Löften för en mer hållbar utveckling

I Skogsindustrins Framtidsagenda har branschen formulerat  tre löften för en mer hållbar utveckling. Ett sätt för skogsindustrin att bidra med ökad klimatnytta och cirkularitet är att se till att byggmaterial lättare går att återanvända och återbruka.

Bilder

  • Modultillverkning vid industriellt byggande, fotograf Maria Fäldt.

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration