Växande trend för trästommar inom skola, vård och omsorg

Publicerad 2024-06-10

På Morö backe skola i Skellefteå har man valt att bygga skolan med stommar i limträ. Fotograf: Patrick Degerman.

Att offentliga beställare premierar bygglösningar med låg klimatpåverkan syns tydligt i nyligen publicerad statistik från det oberoende marknadsanalysföretaget Prognoscentret. Hela 40 procent av de byggnader som efterfrågas av offentlig sektor inom vård, skola och omsorg uppförs idag med trästomme, en siffra som förväntas öka till 49 procent fram till 2026.

Trästommar fortsätter att ta marknadsandelar från konstruktioner i stål och betong. Sett över en femårsperiod har andelen nästan fördubblats för alla typer av byggnader, från 12 procent 2018 till 23 procent 2023. Ett område som utmärker sig genom att ha dragit ifrån ordentligt är byggnader inom vård, skola och omsorg där stommar av limträ är dominerande.

– Jag tror att materialvalet beror på ett ökat klimatmedvetande, men också att man vill skapa trivsamma och behagliga miljöer som påverkar lärande, utveckling och tillfrisknande i en positiv riktning. Ytterligare faktorer som talar för valet av trä- och limträstommar är de korta byggtiderna och materialets flexibilitet. Det underlättar vid eventuella framtida förändringar och om ytorna behöver disponeras annorlunda, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

I Värmland bryter regionen ny mark och blir nu först i landet att planera och bygga ett mottagningshus för dagvård och öppenvård med trästomme i Karlstad. Trästommen leder till att klimatberäkningen blir cirka 40 procent lägre än medelvärdet för sjukhusbyggnader, eller cirka 2 400 ton i minskade koldioxidavtryck jämfört med medelvärdet för sjukhusbyggnader, enligt regionens presentation.

–Det är tydligt att kraven på klimatdeklarationer vid uppförande av nya byggnader som började gälla i januari 2022 fått ett stort genomslag. Från träindustrins sida hoppas vi även på att regeringen inför ambitiösa gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. Det tjänar både klimatet och träbyggandet på, säger Johan Fröbel.

I de senaste årens stora industriprojekt i norra Sverige dominerar fortfarande andra stommaterial än trä. Sett till de mindre projekten, som är fler till antalet, ökar dock andelen trä märkbart. Allt fler väljer också att bygga kontorshus med trästomme tack vare de positiva effekter materialet har, bland annat kortare produktionstid och minskat antal transporter kopplat till materialets låga vikt. En varm, funktionell och trivsam arbetsmiljö med lågt klimatavtryck är argument som gör det lättare att både hyra ut lokaler och behålla befintliga hyresgäster.

– Svenska limträtillverkare står väl rustade inför den ökade efterfrågan som prognosticeras för trästommar. De har ett starkt fokus på hållbarhet och innovation, där färdiga koncept- och systemlösningar samt resurssnål tillverkning med närproducerad råvara från svenska skogar, förstärker trästommens konkurrenskraft som byggmaterial, avslutar Johan Fröbel.

Bilder

  • På Morö backe skola i Skellefteå har man valt att bygga skolan med stommar i limträ. Fotograf: Patrick Degerman.

    Ladda ned bild

  • Kunskapshuset i Gällivare har stommar av limträ.

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration