Underhåll din målade träfasad

Behöver hela fasaden bytas ut eller räcker det att delar av den ersätts? Går det att måla med akrylatfärg på tidigare lineoljemålad panel? När är det dags att måla och behöver färgen tas bort innan?

Vilka kombinationsmöjligheter finns när jag målar om din fasad?

Läs vår guide för kombinationsmöjligheter vid nymålning och underhåll.

 

Vad avgör om jag behöver byta fasad eller endast måla om?

Gör en bedömning med hjälp av dessa tre huvudgrupper:

Grad 1 

Intakt

Fuktbehandling, rengöring

Grad 2–4 

Underhåll krävs

Underhållsbehandlingar

Grad 5 

Byte eller färgborttagning

Kitt och färg avlägsnas.
Eventuellt byte av fasaddelar.

 

Grad 1

Mycket liten förändring syns och den målade träytan är intakt:

 • Det finns inga avflagningar eller för ögat synlig sprickbildning. Färgskiktet kan vara eroderat men inte nedslitet. Det befintliga färgskiktet kan efter nödvändig förbehandling utgöra underlag för övermålning.
 • Smuts och andra föroreningar kan förekomma och bör avlägsnas. Fasaden bör i regel tvättas med ett rengöringsmedel och sköljas noga med rent vatten. Ytor som är kraftigt utsatta för mögel bör desinficeras med ett mögeltvättmedel.
 • Trävirket bör kontrolleras med hänsyn till förekomst av sprickor, deformationer, angrepp av missfärgande svamp (mögel och blånad) och/eller rötsvamp. Defekter kan förekomma trots ett intakt färgskikt. Spik som krupit ut bör dras ut och ersättas med grövre eller längre varmförzinkad spik, alternativt rostfri kamspik eller skruv. Förborrning kan behövas för att undvika sprickor.

Grad 2–4

Mycket tydligt märkbar förändring syns och underhåll krävs:

 • Delar av färgskiktet som sitter löst eller har otillfredsställande vidhäftning måste avlägsnas. Fast sittande färg behöver dock inte tas bort. Löst sittande färgskikt avlägsnas genom manuell uppskrapning och stålborstning. Som hjälpmedel kan hetluftsapparat eller IR-värme användas. Risken för brand bör beaktas vid användning av hetluft.
 • Blottlagda träytor bör noga oljas och grundas (ej vid slamfärg). Lösa och skadade träfibrer avlägsnas genom stålborstning och avslipning. Kanterna på kvarsittande färgskikt bör avslipas så att övergången mellan färgskiktet och det blottlagda träet blir så jämn som möjligt.
 • Trävirke som är behäftat med grova sprickor, kraftiga deformationer eller angrepp av rötsvamp ska bytas ut innan underhållsbehandlingen kan påbörjas. Spik som krupit ut bör dras ut och ersättas med grövre eller längre varmförzinkad spik, alternativt rostfri kamspik eller skruv. Förborrning kan behövas för att undvika sprickor.
 • Smuts och andra föroreningar ska avlägsnas. Man bör tvätta hela fasaden med ett rengöringsmedel och därefter grundligt skölja av med rent vatten. Ytor som har omfattande mögelangrepp bör rengöras med ett desinficerande tvättmedel.
 • Ytfuktkvoten i trävirket får inte överstiga 16 % före första underbehandlingen (bör kontrolleras med en elektrisk resistansfuktkvotsmätare). Läs mer här. 

Grad 5

Mycket utpräglad förändring och byte eller färgborttagning krävs:

 • All färg tas bort om det vid en underhållsbesiktning bedöms att stora delar av det utvändiga färgskiktet vid en ommålning är olämpligt som målningsunderlag. Virke som har grova sprickor, kraftiga deformationer eller angrepp av rötsvamp ska bytas ut.
 • Om vassa kanter förekommer bör dessa avrundas genom slipning.
 • Det finns olika metoder och hjälpmedel för färgborttagning. Man bör vid färgborttagning vara försiktig så att träet inte får omfattande mekaniska skador.
 • Ytfuktkvoten i trävirket får inte överstiga 16 % före första underbehandlingen (bör kontrolleras med en elektrisk resistansfuktkvotsmätare). Läs mer här
 • Väl rengjorda träytor behandlas som nytt trä.