Skagershuset

Juryns motivering

Ett gott exempel på vilken stor potential väl gestaltad prefabteknik i trä rymmer. Volymerna har fått ett varierat uttryck genom förskjutning av balkonger, riktningsförändringar i panelen och omsorgsfullt utformade trapphus. Byggnaden är vackert och naturligt inplacerad i stadssammanhanget från 50-talet och är ett nytillskott som är ett tydligt uttryck för vår tid. Byggnaden rymmer också flera av de kvaliteter som präglar bostäderna runtomkring: terränganpassning, vackra proportioner, fin materialbehandling och omsorg om de basala kvaliteterna i boendet. Byggnaden utgör ett gott exempel på förtätning i existerande stadsmiljö.

Arkitekternas beskrivning

I arbetet med Skagershuset har vi hämtat vår inspiration från områdets läge i gränslandet mellan stadens puls och naturens lugn. Utmaningen var att tillföra en byggnad som både utmanar och förvaltar Årstas unika arv med dess modernistiskt präglade gaturum och vackra smalhus i tegel utmed lummiga förgårdsmarker.

Skagershuset ansluter skalmässigt till sin omgivning med en byggnadshöjd på 13 meter i fyra våningar, samt en indragen takvåning. Mot gatan bryts den långsträckta fasaden ner av tre vertikala fördjupningar som markerar entréernas lägen och leder in ljus till de angränsande köken. I gårdsfasaden omtolkas dessa fördjupningar till indragna och i sidled förskjutna balkonger som ger byggnaden en mer småskalig karaktär. De ljusa balkongerna ansluter till generösa vardagsrum och bildar en förlängning till den angränsande naturen. Tomtens terrängförhållanden har påverkat husets uppbyggnad. Bottenvåningen i suterräng innehåller tre välkomnande entrérum med tillhörande barnvagnsförvaring och cykelrum samt förråd och garageplatser till alla lägenheter. Det första bostadsplanet ligger en våning över intilliggande Skagersvägen, vilket skapar avskildhet från gatan samtidigt som de boende får egna uteplatser i sydväst mot Vättersberget.

Hållbarhet genom effektiv användning av resurser och hög miljömedvetenhet var vägledande i arbetet med Skagershuset. Såväl stomme som fasad är uppfört i trä, det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet. Tack vare det industriella byggsystemet där stora delar av huset, i form av 112 volymelement, färdigställts på fabrik för att sedan transporteras och lyftas på plats kunde Skagershuset uppföras på mindre än ett år. Förutom en kortare och mer effektiv byggtid minimerades transporter och störningar i den omkringliggande miljön under byggnationen. Skagers­huset kännetecknas av effektiva planlösningar, en samtida och hållbar arkitektur samt ett rationellt byggsystem.

Utvändigt är huset klätt i en obehandlad cederträpanel som ansluter till det kringliggande byggnadsbeståndets varma färgskala. En variation av paneltypernas riktning och storlek gör att fasadens yta reagerar på solens rörelse och skapar ett spel av ljus och skugga – inte helt olik Årstas tegelfasader. Även i gestaltningen av husets förgårdsmark och uteplatser föll valet på naturliga material som hyvlad kalksten, kalkkross och vintergröna marktäckare med inslag av påskliljor och naverlönnar i grupper.

Skagershuset är en byggnad med ett självklart släktskap till Årstas stadsbyggnadsmässiga historia samtidigt som det har en medveten arkitektonisk gestalt med en tydlig förankring i vår egen tid.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration