Klimatnytta tar svenskt trä till nya marknader

Användningen av trä fortsätter att öka i världen och Sverige har tack vare ett hållbart skogsbruk och pålitliga leveranser en stark ställning på många marknader. Det är en slutsats från seminariediskussionen om de närmaste årens marknadsutveckling, som hölls på den årliga Trämarknaden i Karlstad den 20 november.

– Vi har bara fyra procent av de globala skogsresurserna, men över tio procent av den internationella handeln. Det visar att vi har en stark ställning, säger Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä.
 
Det hållbara svenska skogsbruket, med ett växande virkesförråd, är en viktig anledning.
– När Kina vänder sig till oss kommer de av samma skäl som Japan gjorde för 20 år sedan. När kinesiska kunder köper svenska trävaror vet de att de långsiktigt kan lita på oss som leverantörer, dessutom köper de klimatnytta i form av den kollagring som finns i trävarorna. Att vi sköter våra skogar på ett ansvarsfullt sätt är alltså en viktig konkurrensfaktor, menar Mikael. 
 
Något som just nu oroar sågverks- och träindustrin är förslaget om vägslitageskatt, även kallat kilometerskatt.
– Det drabbar den glesbygdsbaserade industrin mycket hårt. Klimatmässigt är det kontraproduktivt då det även drabbar tillvaratagandet av biobränsle, säger Mikael Eliasson.
 
Prognoserna visar att världskonsumtionen kommer att öka inom de närmaste åren. Ökningen är störst på marknader utanför Europa, som Nordafrika, Mellanöstern och Asien. Den ökade efterfrågan passar väl in i produktionssituationen i Sverige, där svenska sågverk har möjlighet att möta den ökade efterfrågan med ökade volymer. 
– Vi har en konkurrenskraftig produkt, men just nu utmanas vi i exempelvis Egypten av ryska sågverk som kan pressa priset då rubeln minskat drastiskt i värde, förklarar Mikael.
 
Viktiga indikatorer som husbyggnation pekar svagt uppåt för Europa som helhet, om än bilden är splittrad. Medan Storbritannien, som är Sveriges största exportmarknad, varit stark har Tyskland bromsat in. I Sydeuropa finns tecken på återhämtning, men från mycket låga nivåer.
 
På den inhemska svenska marknaden och runt om i Norden är läget överlag stabilt, med flera positiva tecken. Investeringarna i den svenska byggsektorn har ökat, samtidigt som tillgången till råvara varit tillräcklig för att klara sågverkens ökade efterfrågan. En växande marknad kan finnas i segmentet höga flerbostadshus i trä.
– Både i Norge och Sverige finns ett växande intresse. Det handlar dels om prestanda i form av byggtid och kostnad, men även här är klimatnyttan tydlig. För att klara målsättningen om ett hållbart byggande måste vi ha en politik som ger våra träförädlingsföretag rättvisa förutsättningar, säger Mikael Eliasson.
 
Ett annat viktigt område är att stärka träets position som inredningsmaterial. Utmaningen är dels att öka intresset för de svenska träslagen hos designers, inredningsarkitekter och konsumenter, dels att utveckla nya träytor genom olika former av ytbehandlingar, som målning, betsning och borstning.
 
Magnus Niklasson, marknadsanalytiker, Skogsindustrierna, Olle Berg, marknadsdirektör, Setra Group, Erik Eliasson, marknadschef, Norra Skogsägarna, Måns Johansson, vd, Vida Wood och Arthur Selvig, marknadsdirektör, Moelven Industrier medverkande under seminariet tillsammans med moderatorn Mats Sigvant, koncernchef på Siljan Timber.
 
Kontaktperson:
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, tel: 070-564 82 01, mikael.eliasson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration