Intervju Henrik Rosenhall - Digitalisering

INTERVJU Svenskt Trä driver ett arbete, tillsammans med sina medlemmar och övriga aktörer i värdekedjan, för att digitalisera och standardisera information om träprodukter. Det är en del i en större helhet där utvecklingen aktivt drivs tillsammans med parter inom svensk och europeisk samhällsbyggnadssektor. Arbetet ligger till grund för att standardiserade och digitala lösningar kan användas både i Sverige och internationellt.

Målet är att flytta fram byggbranschens positioner kring standardiserade digitala lösningar och förenkla de val som leder fram till minskad klimatbelastning, ökad effektivitet och spårbarhet.

Intervju med Henrik Rosenhall, konceptutvecklare på Moelven

Ett exempel på hur träbranschens digitaliseringsarbete konkretiseras är genom byggnationen av Cederhusen. Trähusprojektet Cederhusen har en lång historia som påbörjades av Folkhem 2010 och redan från start har man haft ett tydligt ställningstagande i klimatfrågan. 

Cederhusprojektet blev startskottet för en samverkansgrupp med en mängd olika tvärkompetenser. Målet är att genom ett riktigt pågående projekt få till stånd en reell förflyttning inom utvecklingen för ett kvalitetssäkrat och aktivt klimatarbete genom ett byggprojekts alla faser.

Vi pratade med Henrik Rosenhall som är konceptutvecklare på Moelven som är med i byggprojektet.

Vad har du för roll på Moelven?

Jag är konceptutvecklare, har produktansvar och arbetar med system och koordinering kring data på Moelven. Jag jobbar även en del inom utveckling kring brandskyddat trä.

Berätta om hur ni är involverade i Cederhusprojektet?

Vi är med i Cederhusprojektet som leverantörer av ytterpanel. Vi levererar brandskyddad cederspånpanel och brandskyddad plywood i gran. Vi är dessutom de enda i Sverige som levererar plywood i gran tillverkad i vår egna produktion i Sverige. Eftersom vi levererar en ny typ av cederspån till projektet har vi genomfört brandtester tillsammans med beställaren för att säkerställa att produkten har godkända brandegenskaper.

Varför är det viktigt för er att vara med i den här typen av samverkansprojekt?

Det finns flera aspekter. Det är först och främst för att byggbranschen behöver minska sin klimatpåverkan och vi är fler som behöver vara med och driva på den utvecklingen. För oss är det också viktigt att vara med i diskussionerna som ligger till grund för hur hela branschen ska samlas. Vi vill vara med och påverka, se åt vilket håll vi går och förstå varför.

Kravställningar kommer från flera olika håll i branschen och ibland kommer de från fel håll. Det är viktigt att vi skapar tydliga kravställningar så att både beställare och leverantör är med på samma tåg.

Att ställa om träbranschen på detta sätt är stort och komplext. Det är många människor inblandade från idé av en byggnad till överlämning. Det är viktigt att så många som möjligt som är inblandade i hela kedjan är med i den här typen av projekt för att bidra med sin unika kunskap. Vi sitter till exempel kanske på värdefull information om ytterpanel och brandskydd som någon annan inte har. Vi ska ha in rätt typ av data i projektet.

Hur går arbetet då? Vad går bra och mindre bra?

Digitaliseringsarbetet inom Svenskt Trä går jättebra och det är framförallt trevligt. Det är så många duktiga, kompetenta och drivna människor vilket gör att man blir både ödmjuk och inspirerad.

Det är också kul att se hur arbetet realiseras genom byggnationen av Cederhusen. Vi ser ett ansvarstagande från byggaktörerna Folkhem och Veidekke som driver på detta. Det är byggaktörerna som blir direkt berörda av hur kravställningar ser ut, vilka leveranser man får och vad de kostar i både pengar och klimat. Det är kul att se att ansvar och drivkraft kommer från helt rätt håll.

Varför är det viktigt att göra detta nu?

Den 1 januari 2022 kommer nya krav där byggaktören ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad till Boverket. Införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande.

Vi behöver göra denna omställning för att det ska bli hanterbart och mer effektivt att ta fram klimatdeklarationer i framtiden.

Hur tror du detta kan bidra i framtiden?

Jag hoppas och tror att vi kommer fram till bättre och mer hållbara flöden när det kommer till byggande. Vi kommer på ett standardiserat sätt kunna göra tydliga kravställningar. Som leverantörer kommer vi att kunna fokusera på att leverera bra produkter. Genom att ställa alla alternativ mot varandra blir det enkelt att se vilket som är det bättre alternativet ur miljösynpunkt. Det blir ett sätt att öka värdet på trä och träprodukter som inte går att komma runt.

Ser du några hinder?

Det är ett komplext arbete eftersom det är många delar och personer involverade. Samtidigt har Sverige och träbranschen kommit otroligt långt och vi driver ett världsunikt arbete för att nå ända fram.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration