Magasin X

ARTIKEL Från början var det tänkt att Magasin X i Uppsala skulle byggas av stål och betong, men Vasakronan ändrade sin ursprungsplan. Nu pryder landets största kontorshus av trä sin plats strax intill centralstationen.

Stora kontorshus av trä finns redan i övriga delar av världen, men konstigt nog är det först nu som intresset börjat ta fart även i Sverige. Ett exempel är Magasin X i Uppsala. Projektet rullade i gång redan 2015 via en detaljplaneprocess där Vasakronan till en början hade tänkt sig en stål- och betongbyggnad. Under resans gång ändrades valet av material, och White arkitekter fick i uppdrag att utreda om det i stället skulle gå att bygga huset helt av trä. Till grund för beslutet låg fastighetsbolagets höga klimatambitioner där målet är att verksamheten ska vara klimatneutral i hela värdekedjan, från projektering och förvaltning till kundernas användning, före år 2030.

– Det här är en av anledningarna till att vi ser över om vi kan bygga fler hus av trä i stället för stål och betong. I Magasin X visade kalkylen att förändringen av stomval inte skulle innebära några stora fördyringar, även om vi fick göra om projekteringsarbetet. Utöver miljövinsterna har det visat sig att ett trähus innebär flera fördelar för hyresgästerna som exempelvis förbättrad inomhusluft och jämnare luftfuktighet, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Byggnaden är placerad på en långsmal tomt, som tidigare varit parkeringsyta, intill centralstationen i Uppsala. Här ger det sju våningar höga kontorshuset en ny skala till området och har även lyckats skänka nytt liv till en plats som tidigare låg lite i skymundan.

Anna Denell menar att det var en lycklig omständighet att Magasin X byggdes i Uppsala. Det är en kommun med uttalade klimatambitioner som under de senaste åren har haft en både målmedveten och framgångsrik satsning på träbyggande.

– Att bygga i trä innebar att huset blev något högre än vad planen tillät, men kommunen var på vår sida och prioriterade valet av material i detaljplaneprocessen.

Anders Tväråna på White arkitekter i Uppsala har under sina år som arkitekt gått via mindre träbyggnader och större kontorshus i andra material till att nu stå som ansvarig arkitekt för landets största kontorshus av trä. Han menar att det är något av en dröm som gått i uppfyllelse, där han fått möjlighet att kombinera sitt intresse för konstruktiva principer och tydliga strukturer med en önskan att driva hållbart byggande framåt.

– Trä är ett levande och begripligt material som jag förstår och kan hantera. Under arbetet med Magasin X har jag lärt mig mer om industrin och själva byggandet, men också fått en djupare kunskap kring vad som krävs för att rita en fungerande träkonstruktion. I dag finns det en hög kompetens kring träbyggande, inte minst internt hos oss.

Trästommen utgörs av liggande balkar och pelare av limträ samt bjälklag av KL-trä. Pelarna står på varandra från botten och hela vägen upp genom byggnaden. De x-formade vindkryssen ger fasaden stabilitet och förstärker även byggnadens namn.

I ett trähus blir stomnätet med pelare tätare och måste därför samordnas väl med bärande väggar. Under designfasen tog Anders Tväråna och hans kollegor fram ett tiotal varianter av planlösningen. Allt för att hitta en pelarstruktur som gav tillräckligt mycket flexibilitet för att skapa en så långlivad konceptbyggnad som möjligt.

– Jag är nöjd med att vi fick ordning på stommen och inte behövde kompromissa i planlösningar. Dessutom har vi fått ihop de tekniska utmaningarna i ett enkelt och välfungerande system.

De sju våningsplanen är sammankopplade med en skulptural hängande trappa där huvuddelen är tillverkad av KL-trä utöver ett fåtal invändiga balkar av limträ. Den fungerar lite som husets pulsåder utmed vilken man kan röra sig upp och ner i byggnaden samtidigt som dagsljuset strömmar ner från det stora takfönstret.

Hållbarhetschef Anna Denell
» MÅNGA HAR VALT ATT FLYTTA IN I HUSET FÖR ATT DET ÄR BYGGT AV TRÄ.«

Alla våningsplan delar samma kärna av trappor, schakt och toaletter, medan resten av planlösningen är anpassad utifrån respektive hyresgästs behov. Färgpaletten är neutral och noga genomtänkt för att passa många i smaken. Det minskar behovet av framtida renoveringar av ytskikt, vilket också sänker kontorsbyggnadens klimatpåverkan. Den synliga trästommen bidrar till att inne i kontorslandskapen skapa rum i rummet, liksom att balansera fukt och hantera akustiken.

Trästommen är dimensionerad för att klara en brand på 60 minuter utan att använda mer brandskydd än en flamhämmande lack i utrymningsvägarna. I övrigt är brandsäkerheten tillgodosedd via noggranna beräkningar, materialstudier och sprinklersystem. För att kunna hantera de akustiska utmaningarna mellan våningsplanen utan hjälp av betong ligger ett upphöjt golv av spånskivor och isolering ovanpå bjälklaget.

I sökandet efter ett fasadalternativ med låga koldioxidavtryck föll valet tidigt på norsk skiffer. Det är ett tåligt och ekonomiskt hållbart material med lång livslängd som ger en i princip underhållsfri fasad. Användandet av trä exteriört är begränsat till entréplan och terrasser där det enkelt kan nås för underhåll. Den stora glasfasaden sitter på limträreglar med add-on-profiler. Lösningen innebar att 4,5 kilometer aluminiumprofiler kunde ersättas med trä, vilket har gjort projektet ännu mer koldioxidsnålt. Glasytan mot sydost och sydväst har minskats med 40 procent för att hantera solvärmelasten. Där sitter nu specialtillverkade solceller med matterat glas i samma profiler som glasen. Genom ett nära samarbete mellan arkitekt, glaskonsult, energikonsult och VVS-konsult har projektet lyckats undvika utvändig solavskärmning, de stora glasytorna till trots. Trästommen syns tydligt genom fasaden, och kvällstid förstärks intrycket av belysning som är placerad mellan glas och stomme.

Att den köpta energin landar på extremt låga 20 kWh per kvadratmeter och år hänger också ihop med geoenergilagret som finns under byggnaden och består av 29 hål, cirka 350 meter djupa, där värme och kyla lagras för att användas så effektivt som möjligt. Lägg därtill 400 kvadratmeter solceller integrerade i fasaden och 500 kvadratmeter på byggnadens tak som försörjer driftelen och laddar byggnadens batterilager.

– Solcellslösningen i fasaden är lite ovanlig, speciellt eftersom den sitter i samma system som glasen. Sedan är det unikt att sprinklerpumparna går på el och inte diesel, vilket annars är det vanliga, säger Anders Tväråna.

Redan när detaljplanen hade gått igenom började företag höra av sig om möjligheten att få hyra lokaler. I dag huserar både Vasakronans och White arkitekters Uppsalakontor i byggnaden, liksom konsultföretaget Ramboll och Skatteverket. Två av våningsplanen utgörs av coworkingkonceptet Arena som ger hyresgästerna tillgång till arbetsplatser, konferens- och mötesrum, lounger och den stora takterrassen.

– Magasin X var uthyrt två år innan byggnaden stod klar, vilket vi aldrig varit med om i något av våra tidigare projekt. Vi kan konstatera att många valt att flytta in i huset för att det är byggt av trä och den känsla det ger, säger Anna Denell.

I början av sommaren tilldelades byggnaden Uppsala kommuns arkitekturpris för god arkitektur och hållbara lösningar i hård konkurrens med 18 nominerade projekt. Huset kommer nu att certifieras enligt miljöklassificeringssystemet LEED med den allra högsta certifieringsnivån Platina.

– Förutom trästommen består Magasin X av många starka hållbarhetsdelar. Det kanske allra viktigaste är att vi med god arkitektur har lyckats skapa lokaler som är vackra och flexibla och kan hantera hyresgästernas skiftande behov både i dag och i morgon, säger Anders Tväråna.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration