Hur kan vi återanvända byggmaterial smartare?

Det krävs ofta mycket stora volymer material när man bygger. I ett mer cirkulärt samhälle måste det bli enklare att återanvända byggmaterial. Då behöver arkitekter, byggherrar och konstruktörer på ett enkelt sätt få tillgång till data om de olika materialens prestanda.

Hur är bärigheten? Vilken klimatpåverkan innebär just den här trävaran? Varifrån kommer den? För att kunna dela information mellan olika aktörer i byggprocessen och under byggnadsverkets hela livscykel krävs standardiserade strukturer och format i ett kontinuerligt tillgängligt informationsflöde. Nu presenterar Svenskt Trä nya datamallar, som är ett viktigt steg på vägen.

Bernt Olausson är projektledare på Svenskt Trä. Hur har ni bedrivit arbetet med att ta fram datamallar?

– I olika samarbetsprojekt har vi sedan 2021 arbetat med att ta fram både EU- harmoniserade datamallar och nationella datamallar. Vi har kombinerat datamallarna med ett antal generiska produkttyper som nu kan beskrivas på ett standardiserat sätt. Dessutom har vi skapat olika verktyg för att våra medlemmar, som framför allt är sågverk, ska kunna skapa egenskapsdata utifrån mallarna för sina egna produkterbjudande.

Våra medlemmar har också infört en standard, GTIN (Global Trade Item Number), som är en global, spårbar artikelidentifikationsstandard. Den används vid märkning av produkter, till exempel via streckkoder eller QR-koder.

Datamallar känns lite teoretiskt... När kommer det att finnas ett resultat som kan användas för träprodukter?

– Svensk Trä lanserar nu i november en ny generation av Svenskt Träs Produktkatalog, som är uppbyggd på datamallskonceptet. Där använder vi både EU-harmoniserade och nationella datamallar för att kunna presentera såväl teknisk egenskapsprestanda som miljö- och klimatprestanda. Den första produktfamiljen som publiceras enligt det här nya datamallskonceptet är konstruktionsvirke. Därefter kommer vi att publicera en produktfamilj i taget.

– Genom att göra allt byggmaterial spårbart öppnar vi många möjligheter för att bygga mer hållbart. När vi vet mer om materialets historia och ursprung är det lättare att återanvända material från en gammal byggnad som rivs till nya byggnader, eller återvinna det på rätt sätt. Dessutom blir det lättare att göra klimatdeklarationer och livscykelanalyser av en träbyggnad.

Vad är det långsiktiga målet med datamallskonceptet?

– Att kunna dela produktdata om träprodukter med olika aktörer och roller! En byggentreprenör behöver veta en mängd olika saker om materialet som används. Alla ska kunna finna tillgänglig data avseende våra produkter, för att möjliggöra säkra och hållbara beslut, som leder till minskad klimatpåverkan för byggbranschen och ett ökat cirkulärt användande av träprodukter. Längre fram vill vi också kunna dela vår data direkt med olika digitala system, vilket kräver standardiserade gränssnitt för datautbyte inom bygg- och förvaltning. Här behöver vi under de kommande åren samverka med olika aktörer på såväl nationell som europeisk nivå.

Löfte för en mer hållbar utveckling

I Skogsindustrins Framtidsagenda formuleras tre löften för en mer hållbar utveckling. Ett sätt för skogsindustrin att bidra med ökad klimatnytta och cirkularitet är att se till att byggmaterial lättare går att återanvända och återbruka. Läs mer om skogsindustrins löfte för cirkularitet här.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration