Lägre priser på trävarumarknaden

Trävarumarknaden upplever i vissa delar nu en andhämtning med till synes något bättre efterfrågan. Svensk produktion och leveranser för helåret 2022 har visat sig bli goda, även för det fjärde kvartalet. Men även om leveransvolymerna har trotsat den vikande trävarukonjunkturen så är priserna nu klart lägre än under pandemins överhettade marknad. Tillsammans med en högre kostnadsnivå så är det tveksamt om priserna är nog för att få full kostnadstäckning. Samtidigt fortsätter den europeiska marknaden att försvagas och det är framförallt andra globala marknader som räddar trävarumarknaden under slutet av 2022.

Tre marknader som kan rädda trävarukonjukturen

Sedan i våras har vi kunnat spekulera kring framförallt tre marknader som kan ”rädda” trävarukonjunkturen på kort sikt och kompensera för en pågående och kommande sättning på den europeiska marknaden. Över vintern har bitarna fallit på plats och alla dessa tre marknader har kunnat visa en oväntad styrka ur ett svenskt perspektiv.

Exportbegränsningarna till Egypten (krav på remburs för import) har avhjälpts under hösten, vilket har gjort att exporten dit har kunnat öka kraftigt för att täcka upp tidigare underskott. Samma trend har setts på den kinesiska marknaden som har hållits tillbaka av hårda karantänsregler som nu har börjat luckras upp. Med en ökande aktivitet i den kinesiska ekonomin så har också efterfrågan på trävaror ökat kraftigt. Utöver det har den svenska exporten till USA ökat kraftigt under hösten och den amerikanska marknaden har klättrat upp och blivit vår näst största enskilda exportmarknad. Möjligtvis en temporär utveckling då den amerikanska trävarukonjunkturen egentligen står och balanserar och inte är superstark för tillfället. Likväl bör det kunna ses som försmaken till en förväntad utveckling där den amerikanska marknaden kommer att ta en större plats bland svenska exportdestinationer.   

Det är dock osäkert för alla dessa tre marknader hur uthållig efterfrågan kan tänkas vara i närtid. Den amerikanska marknaden har egentligen redan stått och vacklat under hela hösten. Egypten verkar förvisso visa en god efterfrågan, men frågan blir hur mycket som bara är ett uppdämt behov av att inte kunna importera under senaste halvåret. Samtidigt som Kina börjar uppleva nya utbrott av covid så blir frågan om risken för nya hårda karantänsregler, deras påverkan på ekonomin, och om de då kan upprätthålla efterfrågan på trävaror.

Vissa indikationer har funnits om en något uppvaknande efterfrågan även på den europeiska marknaden under vintern. Troligtvis är detta dock bara ett utslag av hur ett tidigare överskott från i våras slutligen har förbrukats och lett till kortsiktiga lagerpåfyllningar. Underliggande faktorer pekar fortfarande snarare åt motsatt håll. Hög inflation, ökande räntor, och ett högt kostnadsläge slår hårt mot efterfrågan, men dess effekter har inte än gett fullt genomslag på trävarumarknaden.

Visserligen finns det ljusglimtar över att energikrisen inte har utvecklat sig så illa som befarats. Men Boverkets senaste rapport kan nog sammanfatta det generella läget för de västliga marknaderna hyfsat väl. Där prognosticerar de en halverad byggtakt i Sverige under 2023. 

Framtiden på de västliga marknaderna ser alltså fortsatt rätt dyster ut och förutsättningarna på marknaderna som upprätthåller efterfrågan just nu är minst sagt rätt osäker. Samtidigt ska man inte underskatta effekten som fås av minskade volymer från den ryska marknaden…

Risk för brist på trävaror

Skulle den globala efterfrågan på trävaror lyckas hålla sig hyfsad under 2023, så finns det dock en risk att det återigen kommer att bli brist på trävaror. Framförallt då det finns få alternativ som kan ersätta de ryska exportvolymerna efterhand som de faller bort från världsmarknaden i spåren av sanktioner och effekter av deras krig i Ukraina.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration