10 insikter från Wood Insights workshop

På torsdagen den 9 februari under Stockholm Furniture Fair 2023, genomfördes workshopen Wood Insights. Det gemensamma målet var att skapa dialog om hållbarhet och resursoptimering samt bygga nätverk. Svenskt Trä stod värd för workshopen i samverkan med Open Wood. Utöver arkitekter, formgivare och möbelproducenter deltog representanter från sågverk samt beställare från regioner och kommuner.

Under den inledande diskussionen adresserades några utmaningar som möbel- och inredningsbranschen står inför, för att kunna göra branschen hållbar. Det konstaterades att vi måste tänka många år framåt och utveckla hela värdekedjan för varje träprodukt som produceras - och utvecklingen behöver gå snabbare.

Därefter samlades deltagarna i mindre grupper med ett antal frågeställningar att ta ställning till. Slutsatserna redovisades efteråt och här är några av de viktigaste insikterna som kom fram ur diskussionerna.

10 insikter från workshopen

1. Agera och samverka – branschen har ett kollektivt ansvar

Det är viktigt att branschen agerar nu och samtidigt har en långsiktig, gemensam strategi - det är ett kollektivt ansvar att driva den förändring som krävs. Ansvaret bör ligga på alla aktörer i värdekedjan, inte bara slutkunden.

Branschen består av många små företag som behöver stöd genom kluster och nätverk. Grupperingar som Open Wood, Interior Cluster, TMF Trä och Möbelföretagen samt Svenskt Trä spelar här en viktig roll. Vi behöver ha möten löpande för att driva utvecklingen framåt i den takt som krävs.

2. Lokala- och större hubbar behövs – för att hitta nya lösningar

Hubbar är viktiga plattformar där aktörer kan samlas kring gemensamma problem och frågeställningar som de vill hitta lösningar på. Med en framtid som ställer komplexa krav är hubbar centrala för att vi gemensamt ska kunna skapa processer för: nya lösningar, arbete med testbäddar och framdrift av idéer. Vi behöver både lokala- och större hubbar för en sådan samverkan.

3. Förstå varandras verklighet – i hela värdekedjan

Det finns ett stort behov av att förstå varandras verklighet och ”varandras huvudvärk”, både inom den egna värdekedjan och med andra branscher. Därför är det prioriterat att föra en dialog. Fler tvärfunktionella samarbeten blir också centralt.

Viktigt att alla i värdekedjan är med redan från början av ett projekt för att få med allas respektive behov och aspekter att ta hänsyn till. En utmaning med detta är att det blir mer tidskrävande och kräver större resurser.

Såväl stora som små företag behöver inkluderas, annars kan det uppstå ”flaskhalsar” på vägen och initiativen riskerar att stanna av. Vi behöver stötta- och ta vara på alla cirkulära initiativ som tas.

4. Kompetensutvecklingsbehov – för att åstadkomma utveckling

Styrkor för branschen är den passion många känner för att arbeta hållbart och att det finns många ”doers” som får saker att hända. Utmaningen är att kunskap krävs hur vi gör detta rationellt och praktiskt. Man behöver mer kontakt med akademien för att åstadkomma utveckling. Vi har ett gap mellan akademi och industri som vi behöver fylla.

Det finns också ett kompetensutvecklingsbehov både på universitetsnivå och i näringslivet där de cirkulära aspekterna i större utsträckning måste finnas med i all utbildning.

5. Förändra synen på råvaran – rätt material på rätt plats

Trä är framtidens guldråvara där allt behöver tas om hand. Därför behöver vi ändra synen på hur råvaran används och vad som anses vara god kvalitet. Till exempel är kravet på kvistfritt trä i produktion något som kan bli svårt att upprätthålla i framtiden.

Att välja rätt material på rätt plats kommer att vara viktigt utifrån ett resursoptimeringsperspektiv. Det behövs etableringsstöd för uppstart av större produktionsanläggningar för exempelvis nya typer av skivmaterial med råvara från skogen. Här kan vi se ett intressant samarbete mellan skogsindustrin och återvinningsföretagen. Vi ser även ett ökat behov av att använda mer lokala resurser för att kunna bygga upp en ny hållbar värdekedja för möbelindustrin med biobaserade produkter.

6. Tag vara på svenskt lövträ

De stora sågverken måste bli mer intresserade av lövträ, inte bara arbeta med stora volymer. Det finns fint lövträ att tillgå i Sverige men mycket ruttnar bort. En lösning kan exempelvis vara att tillverka produkter i limiterad upplaga, beroende på tillgången av råvara.

Ett lövträinitiativ är viktigt och det arbetar redan Svenskt Trä med. Möbelindustrin behöver mer information och dialog om detta.

7. Tidigt ta hänsyn till ”end of life”

Centralt att ta hänsyn till ”end of life” redan i produktionen och i ett tidigt skede ställa frågor som: Går det att förlänga användandet genom att exempelvis byta ut vissa delar? Vad gör användaren med produkten när den inte går att återanvända mer?

8. Regelverk får inte hindra samverkan

Regelverken får inte vara hinder för samverkan i branschen. Vi bör inte fastna i de stora EU-frågorna. Det är viktigt med kommuner som vågar ta täten och får med sig andra. Textilier och möbler behöver bli prioriterade områden för den offentliga verksamheten.

9. Gemensamma strategier och mål

Vi behöver strategier som krokar i varandra i hela värdekedjan och gemensamma mål att styra mot, exempelvis FN:s klimatmål.

10. Ej glömma affärsaspekten och slutkunden

Materialutvecklingen är viktig men vi får inte glömma bort att produkterna ska vara kommersiellt gångbara. En hållbar omställning måste vara affärsdrivande. En cirkulär produkt kan många gånger bli dyrare, därför är det centralt att det finns krav på långsiktig hållbarhet. Viktigt att kartlägga hela livscykeln, exempelvis kan en produkt som ska cirkuleras kräva långa transporter för reparationer.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration