Svenskt Trä bildar ny kommitté för lövträsågverk

Foto: Foto: Mostphotos, Keiu Meesak

I dag är majoriteten av det trä som inhemska företag använder för produktion importerad, något som är utmanande både utifrån ett logistiskt- och hållbarhetsperspektiv. Svenskt Trä ser stora möjligheter med trävaror från landets lövträd och bildar den första kommittén som representerar svenska lövträsågverk.

– Genom att sammanföra sågverken för lövträ, strävar vi efter att skapa dialog och förutsättningar för en långsiktig- och hållbar lövträindustri. Vi ser stor potential i att använda mer lövträ från svenska skogar och att främja den utvecklingen är syftet med kommittén, säger Björn Nordin, chef för arkitektur och design på Svenskt Trä och ansvarig för den nya Lövträsågverkskommittén.

Virkesvolymen av träden i den svenska skogen består av 20 procent lövträd och 40 procent vardera av gran respektive tall, enligt siffror från Skogsindustrierna. Trots det är andelen svenskt lövträ i inhemska möbler- och inredningsprodukter marginell och så är även fallet för konstruktionsmaterial i byggindustrin.

Många aktörer står också inför ökade krav på resurseffektivitet, spårbarhet och cirkulära flöden och här kan lövträ vara en möjliggörare.

– Vi vill öka intresset för den svenska lövskogen då det finns stor potential att förädla mer lövträ. Att få göra det tillsammans med en branschorganisation som Svenskt Trä och andra aktörer i branschen känns väldigt bra. Det ger en större tyngd när vi gemensamt sprider kunskap om nyttan och möjligheterna med svenskt lövträ, säger Johan Ingvarsson, vd för KG List, ett av företagen som ingår i kommittén.

Enligt Skogsstyrelsens analys av framtidens skogsskötsel, SKA 22, kommer lövträden dessutom att spela en viktig roll för skogsnäringen framåt. Ett fortsatt stort tryck på trävaror kommer att kräva en ökad användning av lövträ, enligt analysen, och framhåller vidare att fler lövträd kan bidra till biologisk mångfald och främja en diversifiering av svenska skogar.

– Även byggindustrin visar ett ökat intresse för lövträvaror och det efterfrågas forskningsprojekt kring användning av lövträ för konstruktionsändamål. Att främja forskning både inom möbel- och byggindustrin kommer därför att vara en viktig fråga för Lövträsågverkskommittén. Som ett första steg representerar Svenskt Trä idag lövträsågverken under ett industriseminarium i Nässjö där framtidens lövträindustri står på agendan, säger Björn Nordin.

Förutom Svenskt Trä representeras Lövträsågverkskommittén av följande företag: KG List, Vanhälls Björksåg, Specialträ, Kährs och Billingsfors Lövträ.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration