Svenska sågverk trotsar världsekonomin

Foto: Fredrik Hjeling

Förutsättningarna på den globala trävarumarknaden fortsätter att vara utmanande. Världsekonomin möts av en hög inflation och höga räntor som ger dubbel effekt för att minska byggaktiviteten. De svenska sågverken trotsar än så länge strömmen och fortsätter att leverera i rekordtakt. Dock till ett lägre pris än vi såg under pandemin.

Pandemins höga prisnivåer för trävaror är över, men vi kan också notera att nedgången har stabiliserat sig. Stabiliseringen har också skett på en markant högre nivå än innan pandemin, ca 20-30% högre. Det kan i sin tur förklaras av att inflation har tryckt upp kostnadsnivån för sågverken. Vi har nu sett flera månader, sen november/december, med ett närmast oförändrat prisindex. Samtidigt har vi gynnats av en försvagad krona som har inneburit ett högre exportpris i svenska kronor räknat, motsvarande 5-10 procentenheter.

Stark efterfrågan på svenska träråvaror

Trots den försvagade trävarumarknaden så har svenska sågverk haft fullt upp. Leveranserna på inledningen av året är närmast lika starka som under högtrycket under pandemin. Leveranserna under mars månad har endast överträffats förra året, och tangerar dessförinnan leveranserna från senast 2008. Volymmässigt är det med andra ord stark efterfrågan på svenska trävaror.

Under vintermånaderna var det framförallt Egypten, USA och Kina som var drivande. Nu har dock efterfrågan från Kina vikit av. Samtidigt är frågan hur stark den underliggande efterfrågan egentligen är i USA. Det har gått stora volymer dit från Europa men samtidigt är byggmarknaden där för tillfället något svag. Frågan blir därför hur länge leveranserna dit kan hålla i sig. Samtidigt är det den marknad som det går att förvänta sig ska kunna återhämta sig först. Inte minst på grund av en mindre exponering mot ökande energikostnader, samt ett högt byggbehov. Utav de länder som var starka över vintern så är det Egypten som fortfarande rullar på.

Europa drivande i efterfrågan

Nu framåt våren så är det istället Europa som, något förvånande, verkar vara drivande i den relativt höga efterfrågan på svenska trävaror. Energikrisen och inflationen bör dock ha drabbat dem till och med starkare än Sverige, där vi i dagsläget snarare ser en svag marknad framför oss.

Det går att tänka sig att det kan finnas ett antal faktorer som är drivande för denna efterfrågan just nu:

Rysslands utbud
Utbudet från Ryssland och Belarus till Europa var av en signifikant storlek tidigare, motsvarande 5-10% av den europeiska konsumtionen. Dessa volymer har nu försvunnit från den Europeiska marknaden i och med sanktionerna. Det skulle då kunna tänkas att bortfallet av ryska volymer skulle kunna vara en drivande faktor för ökande efterfrågan på svenska trävaror. Efterfrågan bör dock ha minskat mer än så på grund av de ekonomiska förutsättningarna. Det är därför tveksamt om denna effekt enskilt kan vara nog för att kompensera för en minskad efterfrågan på andra områden.

Energirenoveringar
Det höga energipriset har lett till att flertalet energirenoveringar har startats, och därmed ökar efterfrågan. Det är dock tveksamt om denna effekt enskilt kan vara nog för att kompensera för en minskad efterfrågan på andra områden.

Lagereffekt
Det har varit en period med höga priser där trenden har varit starkt sjunkande, samtidigt som det är lågsäsong. Den sjunkande trenden har framförallt gjort att man har varit försiktig med att fylla på lager. När vi nu kommer in i högsäsong, oavsett hur stark den blir i praktiken, så behöver man därmed fylla på lagren igen. Vilket också stöds av att priserna har stabiliserat sig.

Valutaeffekt
Sverige har, som nämnt, haft en svag valuta. Det har gjort att svenska trävaror troligen har kunnat hålla ett något mer konkurrenskraftigt utpris.

Sammanfattningsvis så är det mest troligt att den ökande efterfrågan från Europa som kan ses just nu är en samlad effekt av alla dessa faktorer, där lagereffekten och valutaeffekten troligtvis har varit mest drivande. Slutligen är det dock svårt att se hur långsiktig denna effekten kan vara. Mycket hänger nu på hur den globala ekonomin utvecklas, och hur centralbankerna lyckas med att komma till bukt med inflationen, och till vilken räntenivå. På medellång sikt har dock inte bilden förändrats. Efterfrågan på trävaror förväntas att öka, och utbudet vara begränsat. Bortom nuvarande kriser förväntas därmed efterfrågan på svenska trävaror vara god. Vägen dit är just nu dock något oklar.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration