Ökad spårbarhet möjliggör en cirkulär träbyggnadsbransch

Foto: Moelven Töreboda

Tydlig information om produkter och deras egenskaper är något som måste flöda i framtidens cirkulära byggbransch. I projektet 4 steps to GTIN tar Svenskt Trä steg för att bereda väg för ökad spårbarhet och därmed tar träbyggnadsbranschen ledartröjan i utvecklingen.

I ett samverkansprojekt som drevs i samband med att Cederhusen uppfördes i Hagastaden utanför Stockholm konstaterades att det behövs en tydligare informationsöverföring mellan leverantörer, byggentreprenörer och byggherrar när det gäller specifika produkter och deras egenskaper. Men informationen behöver inte bara tydliggöras i detta led utan också mellan byggherrar, arkitekter och konsulter, samt mellan entreprenörer och installatörer. Utan sådan information saknas möjligheter att skapa den kunskapsöverföring som behövs för att möjliggöra framtida spårbarhet i en cirkulär byggbransch. En av lösningarna för att råda bot på denna brist var att enas om ett gemensamt språk och en globalt unik identitet för byggprodukter. Detta är just vad GTIN (Global Trade Item Number) bidrar med och som byggbranschen har kommit överens om att använda för identifikation av produkter.

– GTIN är ett sätt att identifiera och koppla information till en produkt, till exempel i form av standardiserade egenskaps- och prestandabeskrivningar – allt från geometri till hållfasthet och klimatpåverkan, förklarar Bernt Olausson, Svenskt Trä, som är projektledare.

GTIN består av företagets prefix och löpnummer – vilket gör att det blir en världsunik identitet för produkten.

– När vi får till detaljerade egenskaps- och prestandabeskrivningar ger vi också arkitekter och konstruktörer möjlighet att göra hållbara val. Såväl i design och in ledande byggnation som senare i livscykeln när till exempel något ska repareras eller byggas om. Då vill man ju kunna säkerställa att man får likvärdiga eller bättre produkter. Samma sak gäller i slutet av en byggnads livstid då man vill klargöra vad som kan återbrukas eller återvinnas, förklarar Bernt Olausson.

Att intresset är stort vittnar projektets omfattning om. Över 20 aktörer har varit involverade i projektet. I januari 2023 publicerades projektets slutrapport.

Träbranschen först ut

Svenskt Trä tar nu fram en produktkatalog baserad på standardiserade datamallar för egenskaper och prestandavärden. Utifrån denna kan sågverksföretag ta fram och fastställa information om sina produkttyper och förse sina produkter med GTIN.

– Träbranschen i Sverige är tidig i arbetet med datamallar och standardiserade egenskaper. Nu har också arbetet inletts med att anpassa vår produktkatalog, traprodukter.se, och vi kommer under 2023 att bygga ut produktkatalogen och dess informationsstrukturer med en flexibel datamallshantering, berättar Bernt Olausson.

– Ska morgondagens byggnader vara en del av lösningen och inte tvärtom kommer det vara avgörande att kunna hitta och dela information om en viss typ av produkt, jämföra den mot en annan och till slut redovisa vilken som valts och byggts in. Genom detta kommer vi kunna möta framtida krav på leveranser i ett mycket tidigare skede av ett projekt och således göra det enklare för våra kunder att använda förnybara biobaserade material som just trä, säger Johan Larsson, Gruppchef Verksamhetsutveckling på SCA Wood.

Utveckling på EU-nivå

Stort intresse finns även internationellt. CEI-Bois är den trämekaniska industrins gemensamma organisation i Bryssel. Inom organisationen har en projektgrupp med experter från Sverige, Finland, Österrike och Schweiz gett förslag till information på EU-nivå i form av datamallar för produktfamiljer som kan användas i en informationsstruktur enligt projektets fyra steg:

Steg 1: Standardiserad datamall – produktfamilj

Steg 2: Generisk produkttyp

Steg 3: Företagsunik produkttyp (GMN)

Steg 4: Företagsunik produkt/ artikel (GTIN)

– Nu finns 12 produktfamiljer specificerade på EU-nivå och arbetet som gjorts i denna grupp kan vara en modell för framtiden, berättar Bernt Olausson och avslutar:
– Byggande och användning av byggnadsverk står för cirka 37 procent av alla fossila koldioxidutsläpp i världen. Kan vi minska detta med några procent så bidrar vi stort i omställningen!

 

Artikeln kommer från innovationsprogrammet BioInnovation och går att läsa på bioinnovation.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration