Livscykelanalys av fasadmaterial visar klimatfördelar för industriellt målat trä

Publicerad 2016-10-04

En målad träfasad släpper ut 30 procent mindre växthusgaser från vagga till grind jämfört med en målad putsad fasad. Det visar ny forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Genom användning av Certifierad Målad Panel, CMP, kan byggsektorn bidra till en minskning av de totala koldioxidutsläppen.

Att trä är att föredra ur klimatperspektiv när det kommer till val av stommaterial har påvisats i en rad forskningsrapporter presenterade av bland andra Tyréns, IVL och KTH under de senaste åren. Studier av både byggda och ännu ej realiserade projekt visar klimatfördelar för trä på mellan 30 och 40 procent jämfört med motsvarande konstruktion av betong. Nu visar ett examensarbete från SLU att motsvarande klimatfördelar även uppnås genom att välja trä som fasadmaterial.

Den jämförande studien utgår från industriellt grundmålade och mellanstrukna panelbrädor tillverkade enligt den nya branschstandarden CMP. Miljödata och uppgifter om rekommenderat underhåll har i de båda fallen hämtats direkt från tillverkaren av färg samt tillverkarna av utvändiga panelbrädor respektive puts. Studiens beräkningar omfattar hela vägen från vagga till grind, alltså från råvarans utvinning till dess att fasaden är på plats samt underhåll i de 50 år som anges vara fasadens tekniska livslängd.

Resultaten visar en total beräknad mängd klimatpåverkande utsläpp om 6,1 kg CO2eq/m2 för industriellt målad träfasad och 8,8 kg CO2eq/m2 för målad putsad fasad över en 50-årig livscykel. Genom att använda industriellt målade panelbrädor kan alltså den totala klimatpåverkan minskas med över 30 procent. Träfasadens klimatpåverkan härrör till största del från färgen medan den putsade fasadens klimatpåverkan härrör från produktionen av putsbruk och färgens betydelse är mindre.

Att färgen på en träfasad står för en stor del av utsläppen motiverar ökad användning av industriellt målade utvändiga panelbrädor, istället för konventionellt handstrukna panelbrädor, då processen optimerar mängden färg för att uppfylla de funktionskrav som ställs på produkten samtidigt som spill minimeras. Det är även den första målningen som sätter standarden för den färdiga fasadens framtida underhållsintervall och totala livslängd. Genom att applicera färg under optimala industriella förhållanden förlängs underhållsintervallen och den totala klimatpåverkan kan minskas ytterligare. 

Erik Arén, som har utfört studien, bekräftar studiens resultat och pekar på framtida utvecklingsområden:

”Som studien visar bör framtida produktutveckling för målade träfasader inriktas på färgsystemens materielinnehåll, framställning, användning och mängd för att minimera klimatpåverkan ytterligare.”

Nyckelresultat

  • En målad träfasad avger 30 procent mindre klimatpåverkande utsläpp jämfört med en målad putsad fasad från vagga till grind.
  • För träfasaden är det färgen som ger en stor andel av miljöpåverkan.
  • Putsens klimatpåverkan härrör från produktionen av putsbruk och färgens betydelse är mindre.

Kompletterande fakta

  • Trä är en förnybar resurs.
  • Träet i fasaden utgör en kolsänka, vilket innebär att den lagrar koldioxid under hela sin livslängd.
  • Träfasaden kan relativt enkelt demonteras och träet kan därefter återanvändas eller förbrännas och ersätta fossilt bränsle.
  • Certifierad Målad Panel – CMP. Branschstandard för tredjepartskontrollerade och individmärkta utvändiga panelbrädor som målats industriellt.

Utsläppen av fossila CO2-ekvivalenter varierar från projekt till projekt och det går inte att generalisera och säga att skillnaden alltid är exakt som i denna studie. Resultatet är dock en tydlig indikation på träets fördelar när det gäller klimatpåverkan. 

Grafer och högupplösta bilder.

För mer information kontakta:
Johan Larsson, projektledare, Svenskt Trä
08 762 79 11
Johan.larsson@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration