Minska koldioxidutsläppen – bygg mer i limträ

Publicerad 2016-12-06

Vi vet att fortsatt höga koldioxidutsläpp, CO2, kommer att få ödesdigra konsekvenser för vår planet, liksom att utsläppen kan minskas kraftigt genom att vi bygger mer i limträ.
– Det krävs ett radikalt nytänkande i branschen för att den här kunskapen ska få konkreta effekter på hur vi bygger, säger Johan Fröbel på branschorganisationen Svenskt Trä.

Skog binder koldioxid och minskar på det sättet klimatutsläppen. Produkter i trä – allt från möbler och golv till broar och hus – har samma egenskap. Genom att bygga i limträ kan vi alltså reducera koldioxidutsläppen. 

 Hur stora de positiva effekterna på klimatet är redovisas bland annat i en aktuell rapport som Sveriges Byggindustrier låtit KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet utföra.

– Den visar att klimatpåverkan under byggprocessen är ungefär hälften så stor för en träbyggnad som för motsvarande byggnad i betong. Vi vet också att tillverkning av ett ton stålbalkar släpper ut 2,4 ton koldioxid, medan lika mycket trä istället lagrar 1,2 ton, vilket gör att trä har en positiv klimatpåverkan, säger Johan Fröbel, chef distribution och teknik på Svenskt Trä.

Detta innebär till exempel att ett fyravåningshus med trästomme lagrar 150 ton koldioxid, vilket motsvarar 500 resor med bensindriven personbil mellan Ystad och Haparanda. Förutom att trä är en förnybar råvara har materialet alltså en direkt påverkan på våra möjligheter att bygga framtidens hållbara samhälle.

– Med tanke på allvaret i situationen kan man tycka att alla skulle välja trä som konstruktionsmaterial, men trots att vi har en lång trätradition i Sverige och skogen ofta finns direkt utanför fönstret, bygger vi endast cirka 10 procent av flervåninghusen i trä, säger Johan Fröbel.

 Den siffran är förstås alldeles för låg utifrån ett klimatperspektiv och Johan Fröbel efterlyser ett paradigmskifte hos alla som har makt att påverka hur vi bygger.

– Jag tycker att Sverige med våra unika förutsättningar ska vara den självklara ledaren i världen när det gäller klimatoptimerad byggteknik. Vi vet att koldioxidutsläppen är ett stort hot mot vår planet och att vi kan minska dem kraftigt genom att bygga i trä, så vad är det som hindrar oss?

Fotnot: Svensk Byggindustriers rapport ”Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med massiv stomme av trä” finns att läsa på: www.sverigesbyggindustrier.se/klimat/byggandets-klimatpaverkan__6386#livscykelberäkning av klimat

Bilder

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
Tel 0702-89 79 68
johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration