Lansering av nya uppdateringar på TräGuiden

TräGuiden är ett webbaserat kunskapsmaterial om trä och träbyggande som drivs och tillhandahålls av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna. I TräGuiden beskrivs de tekniska momenten inom träbyggande med information som gör det naturligt och tryggt att bygga i trä. TräGuiden är en vidareutveckling av Träbyggnadshandböckerna och har funnits sedan 2003. Sidan uppdateras regelbundet med ny information. Vid två tillfällen under januari och februari införs nedanstående uppdateringar på TräGuiden.

Brandsäkerhet
Brandkapitlet har gjorts om och uppdaterats i enlighet med Eurokod 5, BBR avsnitt 5, Brandskydd samt innehåll från boken Brandsäkra trähus 3 utgiven av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Dessutom har illustrationer och exempel förnyats och förbättrats. Nytt är även information om europeiska brandklasser ”reaction to fire” samt nya europeiska K-klasser som beskriver beklädnaders förmåga att förhindra antändning bakom skivan.
 
Ytbehandling
Kapitlet har i sin helhet gåtts igenom och uppdaterats enligt gällande rön. Detta inbegriper bland annat en komplettering med tillståndsvärdering av utvändigt målat trä, projektet ”Tillman”. Besiktningsanvisningar har även lagts till.
 
Isoleringsteknik i konstruktionsexempel
Under de senaste åren har utvecklingen inneburit en generell ökning av isolertjocklekarna. Skärpta anvisningar i BBR avsnitt 9, Energihushållning, 9:2 och 9:8, har bidragit till utvecklingen men även andra aktörer som kommuner och privata byggentreprenörer har generellt idag ambitiösa mål för att skapa byggnader med låg energianvändning. De tekniska snitten har uppdaterats enligt dagens isoleringsnormer.
 
Profiler & dimensioner
Sortimentet har inventerats och spontade ytterpanelbrädor har uppdaterats enligt SS 232813:2013. Limträsortimentet i form av pelare, balkar, paneler och trall har lagts till. Nya illustrationer och måttangivelser har lagts in samt nedladdningsbara CAD-filer över virkessortimentet.
 
Illustrationer på kvistar
Under kapitlet har visualiseringar lagts till för att visa exempel på hur olika typer av kvistar ser ut.
 
Hänvisningar för skruvar och spikar
De hänvisningar som finns avseende skruvar, spikar och beslag har uppdaterats så att hänvisningarna är i enlighet med AMA Hus 11.
 
Akustikkapitel
Ljudisolering, reduktionstal och stegljudsnivåer har setts över så att det stämmer med nya BBR samt eventuella nyheter i forskningsprojekten AkuLite och AcuWood. Funktionskrav och standarder har uppdaterats enligt de senaste kraven. Dimensionering för goda förhållanden har uppdaterats enligt nya rön och forskningsresultat.
 
Dimensioneringskapitel
Kapitlen som rör dimensionering har uppdaterats till gällande EKS 9 avseende tabeller och beräkningsexempel.
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Alexander Nyberg
Tel: 08-762 72 36
Mob: 072-561 72 36

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration