Byggmaterialet viktigast för lägre klimatpåverkan i broprojekt

En träbro släpper ut nära hälften så mycket växthusgaser från vagga till grind jämfört med en betongbro. Material och underhåll står för den allra största delen av utsläppen. Det visar en jämförande livscykelanalys som Tyréns och SP Trä genomfört på uppdrag av TräCentrum Norr, TCN.

– I dagens klimatdebatt talas det mycket om vikten av låg klimatpåverkan när det gäller själva byggandet och transporter. Vår studie visar att dessa spelar betydligt mindre roll än klimatpåverkan från material och underhåll. Och träet vinner stort på de här punkterna, säger Peter Jacobsson, utvecklingschef på Martinsons Byggsystem, som medverkat i LCA-studien tillsammans med Moelven Töreboda, som båda ingår i Svenskt Träs Träbrogrupp.

Träbron släpper ut 79 ton fossila CO2-ekvivalenter under sin livstid jämfört med betongbron som släpper ut 127 ton.

– Trafikverket bygger drygt 150 vägbroar varje år. Därtill kommer andra typer av broar och de som byggs av kommuner och privata aktörer. Broprojekten innebär en avsevärd klimatpåverkan, så det här är viktig kunskap för alla aktörer inom branschen, säger Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter. 

Den jämförande studien utgår från en befintlig vägbro utförd i betong på väg 1759, Malmövägen över järnvägssträckan Åstorp-Kattarp i Åstorps kommun. Betongbron fick nyligen en helt ny betongöverbyggnad på befintliga betongfundament.

I studien togs data fram för en överbyggnad i trä med likvärdig prestanda till det befintliga broläget. LCA-beräkningarna omfattar överbyggnaden, alltså betong- respektive träplatta med beläggning, räcke och övriga komponenter, samt ingående material och specificerade mängder. Studiens beräkningar omfattar hela vägen från vagga till grind, alltså från råvarans utvinning till dess bron står på plats samt underhåll i de 80 år som är båda broarnas tekniska livslängd.  

– Den här oberoende rapporten är ett viktigt verktyg i vårt och branschens arbete, säger Johan Åhlén, vd för Moelven Töreboda. Han fortsätter:

– Det är också viktigt att komma ihåg att träbyggande är mycket av en generationsfråga. För de yngre i branschen är trä ett självklart material och jag är övertygad om att det kommer att leda till ett ännu större genomslag för trä i framtiden.

Nyckelresultat

  • Träbron avger cirka 60 procent av mängden koldioxid, CO2, som betongbron släpper ut från vagga till grind.
  • Träbrons förbrukning av fossil energi är cirka 80 procent av betongbrons.
  • För träbroöverbyggnaden är det stålmaterialet som används i räcket som ger en stor andel av miljöpåverkan.
     

Kompletterande fakta

  • Trä är inte en ändlig resurs utan förnyas kontinuerligt.
  • I träbron används 38 ton limträ och 1 ton andra trävaror. Det är material som lagrar koldioxid under hela sin livslängd.
  • Träbron kan relativt enkelt demonteras och träet kan därefter förbrännas och ersätta fossilt bränsle.

Utsläppen av fossila CO2-ekvivalenter varierar från projekt till projekt och det går inte att generalisera och säga att skillnaden alltid är exakt som i denna studie. Resultatet är dock en tydlig indikation på träets fördelar när det gäller klimatpåverkan.

Här kan du läsa hela rapporten för studien

Mer information
Johan Fröbel, rådgivare trä- och limträprodukter
Svenskt Trä
08-762 79 68
johan.frobel@svenskttra.se

Peter Jacobsson, utvecklingschef
Martinsons Byggsystem
0910 733 171
peter.jacbosson@martinsons.se

Johan Åhlén, vd
Moelven Töreboda
0506-481 89
johan.ahlen@moelven.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration