Svenskt trä kan bli storsäljare i Kina

- Kinesisk möbelindustri hyllar svenskt trä

Den 4-9 maj arrangerade Svenskt Trä en studieresa i Sverige för några av Kinas mest framstående och större möbeltillverkare. Studieresan är en del av ett projekt med syfte att öka användningen av svenskt trä vid tillverkning av möbler i Kina. Bakom projektet står Svenskt Trä i samarbete med den kinesiska möbelorganisationen China National Furniture Association (CNFA). I studieresan deltog både representanter för företagsledning och möbeldesigner från de kinesiska företagen.

Under studieresan i norra Sverige fick de 20-tal representanterna från den kinesiska möbelindustrin bland annat lära sig hur svenskt trä kan användas på ett kostnadseffektivt sätt samt nya sätt att bearbeta och behandla träets yta. Ett av resans mest uppskattade besök var IKEAs möbelfabrik i Lycksele, där representanterna från den kinesiska möbelindustrin fick ta del av nya och effektiva sätt att använda svensk furu i möbelproduktion. Även besöken på plantskolan i Sundsvall, de olika sågverken i Bollsta och Malå samt utbildningsdagen på Carl Malmstens möbelskola ansågs som värdefulla. Studieresan avslutades med ett affärsmöte med representanter för svenska sågverksföretag i syfte att knyta nya kontakter med de kinesiska möbeltillverkarna.

- Syftet med studieresan var både att visa upp svenskt träs alla möjligheter och utbilda kineserna i användandet av det, säger Jan Söderlind internationell direktör på Svenskt Trä.

Studieresan är första steget i ett projekt mellan kinesisk möbelindustri och svensk sågverksindustri. I nästa steg kommer de deltagande kinesiska möbelföretagen att tillverka prototyper och testprodukter av svenskt trä. Svenskt Trä kommer att stödja de kinesiska möbeltillverkarna med trämaterial, design och teknisk rådgivning i samband med framtagande av de nya produkterna.

- De kinesiska möbeltillverkarna uppskattar den höga kvaliteten som svenskt trä har och hur de kan utnyttja virkets utseende som en komponent i sitt designspråk. Rätt utformad design är en nyckelfaktor för projektets framgång. De deltagande kinesiska designerna betonar själva vikten av att visa det vackra hos svenskt trä i de nya produkterna, menar Charlotte Apelgren chef interiör och design på Svenskt Trä.

Om de nya produkterna lever upp till de högt ställda kraven i projektet erbjuder Svenskt Trä även en rad kommunikationsinsatser som stöd i samband med lansering av de nya möblerna.

- Potentialen är enorm för svensk sågverksindustri i Kina. Vår utmaning är att lyfta fram svenskt träs möjligheter samt att inspirera och stödja möbelfabrikanterna i Kina. En undersökning som Svenskt Trä tidigare genomfört visade ett intresse för kvistig, svensk fura hos den yngre generationen och den nya medelklassen i Kina. Kineserna tycker om utseendet på trä från Sverige och uppskattar det genuina och uthålliga som Sverige står för. Ökningen av svensk export till Kina var hela 20 % i fjol och förväntas öka än mer 2015. Vår export till den kinesiska industrin kan mångfaldigas, vi har bara skrapat på ytan, avslutar Jan Söderlind.

Fakta
Kina har ett stort och växande underskott av virkesråvara och är därför beroende av att importera stora mängder både sågtimmer och sågade trävaror. För Sveriges del tog kinaexporten fart under 2013 då volymerna tredubblades. Förra året ökade volymen med ytterligare 20 procent till 442 000 kubikmeter. Det är i huvudsak granvaror som exporteras från Sverige, ca 86 procent. Trots exportökningen från Sverige var den svenska andelen av Kinas totala import endast 2 procent. Andelen av Sveriges totala trävaruexport som går till Kina var 4 procent. Potentialen att öka marknadsandelarna ytterligare är med andra ord mycket stor. Källa: Skogsindustrierna

Ytterligare information:
Jan Söderlind, internationell direktör
070-211 04 22
jan.soderlind@svenskttra.se

Charlotte Apelgren, chef interiör och design
070-661 7881
charlotte.apelgren@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig
072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration