Medvind för träindustrin

Behovet av ett ökat byggande är stort, både i Sverige och globalt. Om världens länder ska klara sina klimatåtaganden i Parisavtalet så behöver en stor andel byggas i det enda förnybara byggnadsmaterialet, trä. Det konstaterade flera av talarna under Trämarknaden i Karlstad som hölls den 17 november.

Trämarknaden i Karlstad är en viktig mötesplats för träindustrin och en tradition sedan 54 år tillbaka.  Under ett intensivt seminarium fick besökarna ta del av de senaste prognoserna och trenderna på trämarknaden.

Under förmiddagen diskuterades skogsindustrins och träbyggandets roll för Sveriges och världens bioekonomi, men också ur ett regionalt perspektiv med fokus på Värmland. Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna, talade om att det finns en stor potential för en positiv bioekonomisk utveckling i Sverige. Susanne Rudenstam, chef på Sveriges Träbyggnadskansli, lyfte fram att trä är ett förnybart material som lämpar sig för industriell produktion och intar därför en viktig position i framtidens bioekonomi.

- Ska vi nå de högt satta klimatmålen så måste vi börja bygga mer i trä, inte bara i Sverige utan även globalt, säger Susanne Rudenstam.

Förmiddagens presentationer avslutades av Mikael Lindberg, Head of Sales Scandinavia på Stora Enso, som berättade om Stora Ensos nya byggsystem för trä som är öppet för alla för att öka träbyggandet i Sverige samt om den planerade investeringen i en KL-trätillverkning vid Gruvöns sågverk.

Under eftermiddagen hölls den traditionella marknadsdebatten. Där diskuterades sågverksindustrins marknadsutsikter ur ett internationellt perspektiv. Ulf S Gustafsson, verkställande direktör på Byggmaterialhandlarna, inledde eftermiddagens diskussion med att konstatera att det går bra för byggmaterialhandeln på hemmamarknaden och att trä är den varugrupp som ökar mest.

- Den globala konkurrensen inom bygghandeln ökar allt mer och vi ser en konsolideringstrend på marknaden. Många fria fackhandlare försöker förena sig på olika sätt för att stå fortsatt starka, menade Ulf S Gustafsson.

Eftermiddagen gästades också av David Hopkins, verkställande direktör på Timber Trade Federation. Han gav sin syn på brittiska marknaden i skenet av Brexit. Han menade att det är för tidigt att ge definitiva besked om hur Brexit kommer att påverka trämarknaden, men att det blir en osäker period de närmaste åren.

- Vi arbetar, oavsett Brexit, aktivt med att stärka den brittiska träindustrins position och utveckling. Träbaserat byggande är huvudfokus. Den svenska sågverksindustrin har 50 procent av Storbritanniens import av barrträvaror och är en mycket viktig samarbetspartner, säger David Hopkins.

Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, berättade under sin dragning att han ser två tydliga trender. Exporten av sågade trävaror till östra Asien, främst Kina, ökar stadigt. Kina är den marknad som växer absolut snabbast idag. Exporten till Mellanöstern och Nordafrika minskar, men är fortfarande en betydande andel av den svenska trävaruexporten.

- Om trenden fortsätter så kommer exporten till östra Asien att gå om inom bara ett par år, säger Magnus Niklasson.

Under den avslutande paneldiskussionen deltog även Lars Thorsrud marknadsdirektör på Moelven Timber och Olle Berg marknadsdirektör på Setra Group.

Panelens sammanfattning av sågverkens framtid gav överlag en positiv bild där den förmodade marknadstillväxten är större än den bedömda produktionsutvecklingen. Men deltagarna reste också några frågetecken kring hur Brexit och det svåra geopolitiska läget i Mellanöstern kommer att påverka situationen.  

Dagen avslutades med utnämning av riddare av Trämarknadsorden. Trämarknadsorden delas ut ”för gagnelig gärning för träbranschen”.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration