Nu ska nya byggnader klimatdeklareras

Klimatpåverkan för nya byggnader måste redovisas innan slutbesked kan lämnas av kommunen. Detta gäller byggnader där bygglov söks från den 1 januari 2022 med vissa undantag. Kristin Einarsson från Boverket svarar på frågor gällande trä och klimatdeklarationer.

Sverige står inför utmaningen att klara de satta klimatmålen och medvetenheten och kunskapen om byggnaders klimatpåverkan behöver öka. Syftet med lagkravet är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. Det måste också bli lättare att få information om hur olika val i byggprocessen påverkar miljö och klimat. För byggbranschen innebär lagen tydliga krav.

- Detta är ett helt nytt regelverk som introduceras i byggsektorn. Många har inte räknat på sin klimatpåverkan tidigare, men nu måste de i de flesta fall redovisa hur stora utsläppen är från uppförandet av en byggnad, säger Kristina Einarsson, projektledare och expert på miljö och klimat vid Boverket.

Dock undantas upptag av biogent kol i byggprodukter, alltså det kol som binds in i levande växter, som exempelvis trä.

­–Det är inte närmare utrett hur biogent kol i byggprodukter ska redovisas för byggnader och dess klimatpåverkan och därför undantas upptaget av biogent kol i detta första skede, Kristina Einarsson.


Byggskedet ska deklareras

Byggnadens livscykel delas upp i tre delar – byggskede, användningsskede och slutskede – men det är bara utsläppen från byggskedet som ska deklareras.

- Man ska räkna klimatpåverkan från byggprodukterna som används, transport av byggprodukt från fabrik till byggarbetsplatsen, byggspill samt energianvändningen på byggarbetsplatsen. För att klimatdeklarationen inte ska vara alltför administrativt betungande avgränsas reglerna till bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar, som står för ungefär 70 – 80 procent av den totala klimatpåverkan från byggprodukterna i byggskedet, säger Kristina Einarsson.

I ett projekt där flera byggnader uppförs i samma område ska deklarationen göras per byggnad. Då ska redovisningen från en arbetsplats eller ett projekt delas upp per byggnad. 

 

Gränsvärden saknas

Lagstiftningen innehåller i detta skede dock inga gränsvärden eller krav på maximal tillåten klimatpåverkan, och det är endast nya byggnader som berörs av den nya lagen. Om det är en byggnad som ska flyttas eller byggas om, behöver den inte klimatdeklareras. Anläggningar som till exempel vindkraftverk omfattas inte heller av kravet.

Boverket tillhandahåller en klimatdatabas, där man kan hämta generiska klimatdata. Den kommer att uppdateras årligen.

Fakta

Lagen gäller för byggnader som söker bygglov efter den 1 januari 2022.
Boverket tillhandahåller en klimatdatabas för beräkning av klimatpåverkan i byggskedet.

Byggherren har det formella ansvaret för att klimatdeklarationen uppfyller reglerna, att den upprättas, lämnas in samt att underlaget sparas i minst fem år.

Vid en tillsyn ska byggherren kunna visa upp underlag som legat till grund för klimatdeklarationen och som verifierar uppgifterna i den. 

Läs mer om hur Lagen om klimatdeklarationer fungerar på Boverket

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration