Krisen i Röda havet drabbar svensk export av skogsprodukter

Foto: Sirpa Ukura, Mostphotos

Var tredje fraktfartyg med svenska varor som går genom Suezkanalen fraktar skogsprodukter. Nu hindrar Huthirebellernas attacker mot civila fartyg i Röda havet trafiken genom kanalen, vilket lett till osäkerhet och höjda kostnader.

Svenskt Trä, som ingår i Skogsindustrierna, har gått ut med information till sina medlemsföretag med råd och stöd för att kunna hantera legala frågor med anledning av de logistiska störningar, till exempel prishöjningar och svårigheter att leverera enligt avtal, som följer i spåren av situationen i Röda havet.

– Vi bedömer att vår bransch är den enskilt största svenska transportköparen av containerfrakter via Suezkanalen, där kostnaderna nu oväntat har ökat med 100 – 200 procent, och därmed ser vi med viss oro på framtiden. Det finns risk för containerbrist, förseningar och begränsningar av fraktresurser. Att gå runt Afrika istället för via kanalen kan ta upp till 30 dagar extra för en rundresa, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna. 

Situationen kan bli långvarig och innebär kostnadsökningar, men framför allt en ökad osäkerhet både för branschen och för skogsindustrins kunder. Samtidigt har det under hösten och fram tills nu rått överkapacitet på både container och fartyg. Fraktpriserna från Europa till Asien har fram tills nu varit ovanligt låga, vilket minskar eventuella risker i närtid och lugnar något, bedömer Christian Nielsen.

sveriges-export-genom-suezkanalen-1442-920.jpg

Hur påverkas de svenska producenterna?

– I många fall har leverantörerna, särskilt på trävarusidan, lyckats komma överens med sina kunder om att dela på de ökade kostnader som har uppstått. Men självklart påverkas de. Vi befinner oss redan i en försämrad konjunktur med sjunkande färdigvarupriser, samtidigt som vi har ett generellt högt kostnadsläge. Marginalerna är mer pressade än normalt, vilket kan drabba enskilda leveranser under denna period hårt. Men över tid, för nya kontrakt, bedömer vi att det i många fall är en kostnad som kunden i Asien kommer att behöva bära, säger Christian Nielsen.

För trävaror finns det få alternativ till import från Europa. När det gäller massa och papper är det mer osäkert vilken effekt som kostnadsökningar och längre leveranstider får. Där är konkurrensen från andra globala leverantörer större. 

– Det betyder inte nödvändigtvis att svenska massaproducenter drabbas hårdare än trävaruproducenterna. Det är ett hårdare konkurrensläge på massa- och papperssidan, men fraktstörningarna kommer även påverka import av papper till Europa från lågkostnadsproducenter i Asien. Det skulle i sin tur snarare kunna öka efterfrågan inom Europa. 

Betyder detta också ökade kostnader för trävaror, massa och kartong på den svenska marknaden?

– Nej, jag tror inte det. Detta kommer främst påverka våra kunder i Asien, säger Christian Nielsen. 

Fakta

Av den totala svenska exporten av skogsindustrins produkter är det cirka 10 – 15 procent som tidigare fraktades via Suezkanalen och Röda havet till kunder i Mellanöstern och Asien. En tredjedel av den svenska exporten (volym) som skeppas via Suezkanalen är skogsindustriprodukter. Det är nästan lika mycket som Sveriges samlade import genom kanalen.

Den 13:e februari släpper Skogsindustrierna sin första marknadsrapport för året, Så går det för skogsindustrin. Där kommer marknadsläget analyseras, med fokus på skogsindustrins beroende av logistik och transporter. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration