Regeringen bör införa skarpare gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader

NYHET Svenskt Trä vill se en högre ambitionsnivå gällande gränsvärden för klimatdeklarationer av byggnader. Det skriver organisationen i sitt remissvar till regeringen.

Regeringen har efterfrågat synpunkter på Boverkets förslag om införande av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. I Svenskt Träs remissvar framhåller man att gränsvärdena som föreslås för 2025 behöver vara skarpare för att lagen om klimatdeklarationer ska styra mot målet och tvinga byggprojekt med hög klimatpåverkan att vidta åtgärder.  
  
– Det är jättebra att det införs gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. Men vi vet att det redan idag går att bygga med lägre klimatpåverkan än de föreslagna gränsvärdena för 2025. Med tanke på det stora behovet av omedelbara och kraftfulla åtgärder för klimatet behövs gränsvärden som ger en brant minskningskurva av utsläppen och en halvering till 2030, säger Anna Ryberg Ågren, direktör för Svenskt Trä. 
  
Bygg- och fastighetssektorn i Sverige står i dag för drygt en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det innebär att det vilar ett stort ansvar på byggsektorn i klimatomställningen, och samtidigt att det finns en stor potential att minska Sveriges totala klimatutsläpp genom att kraftfullt minska utsläppen från byggandet.  
  
– Enligt IPCC:s sjätte utvärderingsrapport finns det redan idag teknik för att halvera utsläppen till år 2030 inom alla samhällssektorer, alltså även inom byggsektorn. Det som behövs nu, för att minska klimatutsläppen från byggandet, är politisk handlingskraft för att styra sektorn i rätt riktning. Skarpare gränsvärden i klimatdeklarationerna är ett viktigt steg på vägen, säger Anna Ryberg Ågren.  

Sammanfattningsvis föreslår Svenskt Trä: 

  • Ambitiösare gränsvärden från 2025: Gränsvärdena för flerbostadshus bör vara mer ambitiösa från 2025, och övriga byggnadskategorier (exklusive småhus) bör ligga i linje med dessa. Nivåerna bör baseras på data från Boverkets klimatdatabas, som representerar sektorns nuvarande förmåga.

  • Tätare skärpningsintervall: Skärpningsintervallet för gränsvärdena bör vara kortare än fem år för att möjliggöra en brantare minskningskurva och en halvering av klimatpåverkan till 2030.

  • Långsiktig plan till 2045: En långsiktig plan bör tas fram för att koppla utvecklingen till Sveriges klimatmål, bygg- och anläggningssektorns "färdplan för fossilfri konkurrenskraft", och lokala/regionala klimatinitiativ som LFM30.

  • Incitamentsmodell: En incitamentsmodell bör införas som premierar byggnader som överträffar de stipulerade kraven, och denna modell bör utformas i samråd med branschen.

  • Redovisning av biogen inlagring av kol: Biogen inlagring av kol bör redovisas i klimatdeklarationerna.


 
Läs remissvaret i sin helhet här (pdf).

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration