Trämarknaden i Karlstad 2011

Skogsindustrierna var huvudarrangörer för Trämarknaden i Karlstad den 23-24 november 2011, på Elite Stadshotell. På programmet återfanns Trämarknadens stora middag, marknadsföredragningen om det tuffa ekonomiska läget för sågade trävaror, och seminarier om träbyggande i Karlstad, Sverige och Frankrike. Som vanligt var Trämarknaden ett välbesökt evenemang med mycket möten, företagsluncher och middagar samt allmänt mingel och vimmel.

Bertil Stener, riddare av Trämarknadsordern

Bertil Stener, direktör för Svenskt Trä på Skogsindustrierna, utsågs till riddare av Trämarknadsordern under den traditionella middagen den 23 november, för gagnelig gärning för träbranschen, som det står på den silvergran han fick.
 
Motiveringen löd som följer:
Årets riddare har en riddares alla egenskaper: hängiven, lojal och drivande. Han har verkat i många olika roller i många olika företag och organisationer, som förnyare men också traditionalist. Framförallt är han en näringens företrädare som med pondus, diplomati, pålitlighet och smidighet fört sågverksbranschens talan. Och inte minst har han bevarat och förädlat Trämarknaden i Karlstad”.
 
Bertil Stener har varit verksam inom branschen många år, bland annat som skogschef på Norrskog och som vd på Norra Skogsägarna.
 

Kort sammanfattning av föreläsningarna

Den 24 november fortsatte Trämarknaden med föreläsningar kring bl.a. träbyggande på förmiddagen och det tuffa marknadsläget på eftermiddagen.
 
Träbyggande i Sverige med tyngdpunkt på västra delen av landet
Maria Frisk, kommunalråd Karlstad, Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli.
 
Maria Frisk presenterade Karlstads åtagande i den strategiska planen för kommunen att ”andelen nybyggnadtion i massivtra ska öka”, vilket går i linje med Karlstads målsättning att stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Därför ska träalternativet alltid undersökas i byggprojektens första skede. Förutom träbyggandets bidrag till ett klimatanpassat och hållbart samhälle är målsättningen för Karlstad ett ökat intresse för träbyggnation hos lokala och regionala företrädare för byggbranschen.
 
Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli
Niclas Svensson redogjorde för fördelarna med det moderna träbyggande: kortare byggtider, minskad personalstyrka, högre precision och kvalitet i byggandet, samt sänkta koldioxidkostnader med 90 % i byggskedet. Han avslutade med att visa exempel på flervåningshus, påbyggnader, hallar, broar byggda med modern träteknik.
 
Streckkoder för bygg- och trävaruhandeln
Christer Green, Vilma-projektet
Presenterade träprojektet VilmaBas som inför streckkoder på träprodukter med syfte att öka statusen för träprodukter samt skapa förutsättningar för effektiv handel och distribution.
 
Marknadsutveckligen i Frankrike, promotionaktiviteter och Bois.com
Otto Bosch och Jan Söderlind, Skogsindustrierna
 
Otto Bosch beskrev den franska byggsektorn som trots en nedgång under 2009 och 2010 visar tecken på återhämtning. Frankrike är därmed en marknad med stor potential. Otto presenterade också Skogsindustriernas franska kampanj “Jag säger ja till trä för att säga ner till CO2” med avsändaren Bois.com (”bois” är franska för ”trä”). Målsättningen med kampanjen är att ändra attityder till trä hos allmänheten och den professionella sektorn genom att marknadsföra träets hållbara och koldioxidlagrande egenskaper.
 

Marknadsdiskussionen

 
På marknadsdiskussionen konstaterades att förutom nedgången i nybyggandet i Europa och USA kan man peka på en stabil utveckling i Japan och en stark tillväxt i Kina. I Nordafrika och Mellanöstern känns marknaden för sågade trävaror oväntat stabil i förhållande till det oroliga politiska läget. Stora olikheter dock råder inom Europa och totalt kan branschen inte förvänta sig någon återhämtning 2012 utan i bästa fall oförändrade volymer.
 
Marknadsdiskussionen på Trämarknaden leddes på ett mycket professionellt och lättsamt sätt av Mats Sigvant, BooForssjö AB.
 
Is it the same old crisis or a new one?
Roger Josefsson, Den Danske Bank
Roger Josefsson informerade om den ekonomiska oro som råder med tonvikt på hur allvarligt läget är med de stora underskotten i ett antal sydeuropeiska länder.
 
The Global sawn timber market from SCA’s point of view
Anders Ek, SCA Timber AB
Anders Ek kompletterade bilden med sin syn på den globala marknaden för sågade trävaror.
 
Up-date on the current market situation
Bertil Stener, Skogsindustrierna
Bertil Stener presenterade aktuell branschstatistik.
 

Träteknologipriset delas ut till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala

 
Årets mottagare av Träteknologipriset är Harald Nylinder, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala för hans examensarbete ”Design av produktkalkyl för vidareförädlade trävaror”. Fokus i hans arbete ligger i att skapa modeller för högre effektivitet och bättre lönsamhet för ett företag inom trävarubranschen.
 
Träteknologipriset delas årligen ut till ett examensarbete som behandlar träteknologi. Priset är ett samarbete mellan Skogsindustrierna och tidningen NTT och prissumman är på 25 000 kronor.
Läs mer om Träteknologipriset

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration