Träindustri med framtidstro

PRESSMEDDELANDE Den svenska träindustrin har god internationell konkurrenskraft på en i dagsläget stark exportmarknad. Den svenska bygghandeln, som är det enskilt största marknadssegmentet, fortsätter dessutom att öka sin omsättning. Årets upplaga av Trämarknaden fick också besök av landshövdingen i Värmlands län, Kenneth Johansson, som betonade skogen och skogsindustrins betydelse för Värmland och Sverige.
– Skogsindustrin har stor betydelse för oss och det finns en framtidstro här. Låt oss jobba tillsammans, det är framgångsreceptet, säger Kenneth Johansson.

Trämarknaden är en av de främsta mötesplatserna för den svenska träindustrin och gick i år av stapeln för 56:e gången. Ulf Gustavsson, vd för Byggmaterialhandlarna, inledde dagen med att konstatera att svensk bygghandel befinner sig i stark utveckling och utgör sågverkens enskilt största inhemska marknadssegment. Han berättade också att efterfrågan ökar när det gäller mer avancerade produkterbjudanden och att kringtjänster som support och utbildning blir allt viktigare.

Storbritannien är den främsta exportmarknaden för svenska trävaror. David Hopkins, vd för TTF, Timber Trade Federation, en av de största branschorganisationerna inom den brittiska träindustrin, betonade att det brittiska träbyggandet ökar, att behovet av trä inte kommer att minska men att Storbritanniens utträde ur EU, Brexit, skapar osäkerhet.

– Än så länge är det oklart hur Brexit har påverkat import och export. Det är en osäkerhetsfaktor som vi får leva med och ta hänsyn till, säger han.

I sitt anförande om makroekonomiska trender framhöll Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna, nödvändigheten av att frikoppla ekonomisk utveckling från ökad negativ klimatpåverkan. Det är en av de främsta framtidsutmaningarna och nyckeln till lösningen är en snabb övergång till en hållbar bioekonomi.

– Men det kommer inte att hända av sig själv. Politiska åtgärder krävs för att övergången ska ske så snart som möjligt, säger Mats Kinnwall.

Peter Berg, Director of Knowledge hos McKinsey, presenterade en nyligen utförd konkurrenskraftsstudie av svensk sågverksindustri. Den visar att svenska sågverk är mycket konkurrenskraftiga i viktiga exportregioner som exempelvis Storbritannien men också i övriga Europa och Nordafrika. Hela 70 procent av den svenska träproduktionen går på export, en siffra som beräknas fortsätta ligga på denna höga nivå, tack vare en ökande global efterfrågan och konkurrenskraftig svensk produktion.

– Men för att fortsätta utvecklas måste den svenska sågverksindustrin fortsätta att jobba med sin produktivitet och samtidigt utveckla fler och nya sätt att konkurrera på än genom bara pris, säger Peter Berg.

Sverige måste också värna skogs- och träindustrin genom att låta industrin använda mer skog och genom att underlätta i logistiska frågor. Att införa exempelvis en kilometerskatt skulle påverka den svenska träindustrins konkurrenskraft och slå särskilt hårt mot alla de företag som verkar i landsbygden.

Vikten av att lära och inspireras av andra näringar inom den svenska basindustrin var också ett tema under eftermiddagen. Göran Nyström, EVP Group Marketing & Technology från Ovako, ledande europeisk tillverkare av komponentstål, berättade om företagets resa från bulk till kundnära specialisering genom att skapa tydliga produkter riktade mot industrins målgrupper. I den följande paneldiskussionen konstaterades att svensk träindustri kan lära av stålindustrin vad gäller att visualisera produkterna och fokusera på kundvärdet för att på så sätt öka vinsten och få fler att investera i branschen.

Under Trämarknaden diskuterades också de krav som ställs på både handeln och dess leverantörer i spåren av den pågående och intensiva digitaliseringen. Gemensamma standarder och ett nära samarbete mellan träindustrin och bygghandlarna framhölls som viktiga faktorer för fortsatt utveckling.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration