Trä stärker sin position i forskarvärlden

Foto: Christina Brandin Englund

PRESSMEDDELANDE Chalmers tekniska högskola samt branschorganisationerna Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen, TMF finansierar tillsammans en ny forskningsassistent inom träområdet. Dr. Robert Jockwer som tidigare arbetat på ETH i Zürich, tillträder tjänsten på Chalmers i februari 2019 och kommer främst att arbeta med utbildning och forskning inom träkonstruktion.

Svenskt Trä och TMF arbetar gemensamt för upprätthållandet av kompetens på viktiga positioner i forskningsvärlden. Idag finansierar Svenskt Trä två adjungerande professorer vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH och samtal pågår med Luleå tekniska universitet, LTU om finansiering av en professur inom området mätteknik och träfysik. Anders Rosenkilde som är chef för teknisk utveckling på TMF, är även adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola, LTH.

Branschorganisationerna finansierar nu, tillsammans med Chalmers, Robert Jockwers nya tjänst.

- Vi har arbetat länge med detta, och är väldigt glada över att tjänsten äntligen är tillsatt. För oss är det en strategisk fråga att öka kunskapen inom träbyggnad och träkonstruktion, och vår bedömning är att det på sikt kommer att öka våra medlemsföretags konkurrenskraft, säger TMF:s vd David Johnsson.

Användningen av trä ökar snabbt i världen, pådrivet både av klimatskäl och ett ökat välstånd. För att möta den växande efterfrågan behövs bättre system och effektivare produktionsprocesser för försäkran om att rätt träd avverkas, varje stock går till rätt ändamål och det skapas produkter med optimerade egenskaper för sitt ändamål. För att i framtiden bygga effektivare hus med lägre råvaruförbrukning och mindre klimatpåverkan, både under byggnation och i drift, behövs både kapacitet och kompetens.

- Vi behöver öka hela träindustrins kapacitets- och kompetensnivå inom områden som utbildning och forskning, likväl som process- och produktutveckling. Det gäller kompetensutveckling av personal på alla nivåer i industrierna likaväl som hos konstruktörer, byggare och myndigheter, säger Björn Källander, som är chef för forskning och standardisering på Svenskt Trä.

Robert Jockwer kommer att fylla en central funktion i kompetensuppbyggnaden, genom att bland annat bidra till utvecklingen av nya effektivare byggsystem inom samverkanskonstruktioner där trä kombineras med andra material. Med bättre beräkningsmodeller och effektivare konstruktioner kan byggnaders klimatpåverkan sänkas både genom minskad materialåtgång och lägre energiförbrukning.

I rollen som forskarassistent kommer även Robert Jockwer ge studenterna vid Chalmers tillgång till fler avancerade kurser i konstruktionsteknik, där både rena träkonstruktioner och olika former av samverkanskonstruktioner ingår.

- Det är genom studenterna som ny teknik snabbast förs ut i industrin. Efter examen blir ingenjörerna ambassadörer för nästa generation byggnader i Sverige, säger Björn Källander.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration