Kan vi ersätta traditionella fossilbaserade lim med biolim?

INTERVJU Biobaserade produkter är fossilfria och förnybara. Men för att klara den gröna omställningen måste vi även effektivisera processer och ta vara på alla de biströmmar som uppstår inom industrin. Trä möter Reza Hosseinpourpia som är docent vid Linnéuniversitetet.

Vad har du för bakgrund?

– Jag är miljöingenjör med fokus på trä och träprodukter. Efter min masterexamen hemma i Iran fortsatte jag med min forskning i Europa. Först i Tyskland, vid universitetet i Göttingen där jag även tog min doktorsexamen, sedan i Spanien. 2016 kom jag till Sverige och är numera docent på Linnéuniversitetet i Växjö.

Hur kommer det sig att du forskar om trä?

– Jag kommer från norra Iran. Jag växte upp i en stad i närheten av bergen och de hyrkaniska skogarna. Intresset för trä och träd kom tidigt in i mitt liv.

Vilken typ av forskning sysslar du med?

– Tidigare ägnade jag mig åt grundforskning, men på senare år har det blivit alltmer tillämpad forskning i samarbete med företag som exempelvis Ikea, Södra och Stora Enso.

– Jag får lösa konkreta problem och får direkt återkoppling på vad som fungerar i praktiken. Dessutom får företagen snabbt tillgång till de senaste forskningsresultaten och kan omvandla dem till konkurrensfördelar.

Vad forskar du om just nu?

– Min forskning handlar om effektiv användning av skogsmaterial och möjligheten att skala upp användningen av biobaserade produkter i trä- och möbelindustrin. Till exempel försöker vi förbättra vattenbeständigheten hos trä genom att använda tallolja i stället för paraffin, som tillverkas av råolja. I ett annat projekt testar vi om vi kan ersätta traditionella fossilbaserade lim med biolim. Jag forskar också om hur man genom att använda biobaserade konserveringsmedel kan förlänga livslängden på träprodukter för inom- och utomhusbruk.

Vilken framtidsroll har biobaserade produkter?

– Bioprodukter är alternativ till fossila produkter. De är miljövänliga, förnybara och oändliga om de kommer från brukade skogar. När man utvinner råolja från jorden och producerar fossilbaserade produkter släpps tonvis av kol ut i vår atmosfär. Träd, däremot, tar kol från atmosfären och frigör syre. Hemligheten är att hålla detta kol lagrat i träprodukter så länge som möjligt. Jag tycker att utvecklingen går åt rätt håll. Men samtidigt som huvudprodukten blir till exempel plankor och brädor är det fortfarande stora delar av biströmmarna som går till förbränning och energiändamål. De här biströmmarna kan man göra mycket annat med, till exempel biobaserade kemikalier, byggmaterial, förpackningar, bioetanol och biodiesel.

Varför är det så viktigt att ta vara på biströmmarna?

– Omställningen mot ett mer hållbart samhälle kräver effektiv användning av skogsprodukter. I Sverige har vi gott om skogsråvara, men tillgången är ändå begränsad och det gäller att använda resurserna så effektivt som möjligt. Vi behöver optimera produktionsprocesserna och ersätta fossila produkter med innovativa, biobaserade alternativ. Dessutom behöver vi förlänga produkternas livslängd och återanvända  och återvinna så mycket som möjligt. Därför forskar vi till exempel om hur vi kan använda trädamm från sågverk eller lignin från massaindustrin för att tillverka effektiva lim för möbeltillverkning.

Vid sidan om klimatnyttan, finns det andra skäl att övergå till biobaserade produkter?

– I dag använder industrin i huvudsak fossilbaserade produkter som är skadliga för människor och miljö. Många av de limtyper som används innehåller formaldehyd, som är en giftig gas som frigörs under produktion och i efterhand i våra hus. Polyuretan är ett annat lim som både är giftigt under produktion och har hög klimatpåverkan. Att återanvända och återvinna träprodukter som limmats med dessa farliga limtyper är dessutom svårt, så vi måste hitta biobaserade alternativ.

Vilka är utmaningarna med att ta fram en ny typ av lim?

– Även om intresset för biolim växer är det ett ganska nytt område. Det är många som måste övertygas om fördelarna, och sådant tar tid. Dessutom måste biolimmen bli starkare, vattentåligare, mer lättflytande och mer resistenta mot svampangrepp. Vi siktar på en världsmarknad, och då ska en bokhylla klara av exempelvis Indiens höga luftfuktighet och värme. En annan utmaning är att de fossilbaserade limtyperna använts under så lång tid att alla processer och metoder är optimerade för dem. Med andra ord behövs det en kombination av produktutveckling, processanpassning och tillit för att få genomslag.

Om intresset ökar snabbt, kan vi då producera tillräckligt med biolim?

– Tekniskt sett är det inget större problem. Men för att kunna börja tillverka biolim i stor skala måste marknaden efterfråga produkten. Kanske behövs det också ny lagstiftning som förbjuder icke biobaserade lim inom tillverkningsindustrin?

Vad drömmer du om just nu?

– Jag vill vara en del av den gröna omställningen och göra den här planeten till ett lite bättre ställe att leva på för kommande generationer.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration