De är nominerade till Träpriset 2016

Träpriset 2016 i Sverige

Tio byggnader är nominerade till Träpriset 2016 – stark utveckling av kvalitet och teknik.

DEN 9 MARS 2016 delas Träpriset ut för tolfte gången, och när anmälnings­tiden gick ut i januari 2015 hade juryn 139 bidrag att ta ställning till. Tävlingen är öppen för alla typer av träkonstruktioner, förutsatt att trä har utgjort en betydande del av dem. De ska vara helt färdigställda, högst fyra år gamla och möjliga att besöka för Träprisjuryn.

Bidragen har bedömts utifrån att de i vid mening ska uppfylla kraven på god arkitektur. Det handlar om själva platsen och hur byggnaden förhåller sig till sitt sammanhang och kontext. Träprisjuryn har också bedömt material och detaljer samt hur man löst olika funktioner. Och så själva träanvändandet förstås!

– Kvaliteten på både material och byggnadstekniker har utvecklats liksom intresset bland både arkitekter och privatpersoner. Inom byggindustrin sker förändringar ganska långsamt men tittar man tillbaka så inser man att mycket ändå hänt sedan priset instiftades 1967, säger Per Bergkvist på Svenskt Trä och ansvarig för Träpriset sedan 1992.

Flest bidrag lämnades in i kategorin villor och fritidshus – och så har det sett ut genom hela Träprisets historia.

– Det har faktiskt förvånat mig att vi fått in så pass få bidrag i kategorin flerbostadshus. Kanske är det fortfarande enklare att åstadkomma bra projekt i den mindre skalan och att det behövs mer utveckling kring att bygga flerbostadshus i trä, säger juryns ordförande Anders Svensson.

Anders Svensson är arkitekt och verksam i det egna bolaget Caselab samt som professor of the practice på Chalmers tekniska högskola. Han satt med i Träprisjuryn när priset delades ut förra gången, 2012.

– Att sitta med i Träprisjuryn är ett hedersuppdrag. Det är väldigt spännande att få gå igenom de inkomna bidragen och vara med om hela den urvalsprocess som leder fram till en vinnare. Dessutom ger arbetet mycket tillbaka i form av diskussioner och erfarenhetsutbyte kring arkitektur i allmänhet och träarkitektur i synnerhet.

SEDAN JURYMEDLEMMARNA OBEROENDE av varandra granskat alla insända förslag och betygsatt dem valdes 31 byggnader ut som Träprisjuryn ville studera på plats.

– I urvalsprocessen har vi gjort en samlad bedömning där vi strävat efter att vaska fram en bredd av byggnadsverk med både hög arkitektonisk kvalitet och ett användande av trä som speglar vår tid. Vi har också intresserat oss för kostnaderna och lite grand jämfört kvadratmeterpriserna, säger Anders Svensson.

Både Per Bergkvist och Anders Svensson framhåller det ofta omständliga arbete som det inneburit att resa runt och besöka de 31 bidragen. Den geografiska spridningen har varit stor, och juryn har inte ryggat för projekt som legat avlägset till. I princip har alla transportmedel använts för att kunna ta sig land och rike runt på kortast möjliga och logistiskt mest effektiva tid.

– Varje bidrag vi tittat närmare på har överraskat och visat nya och spännande aspekter av träanvändande. Många gånger har vi även fått träffa både brukare och arkitekt, vilket varit mycket värdefullt. De tio bidrag som nu är nominerade reflekterar verkligen en lovande utveckling av modern svensk träarkitektur, säger Anders Svensson.

SEDAN TRÄPRISET INSTIFTADES har skiftande typer av byggnader vunnit priset. Skogs­saunan Tomtebo utanför Gävle vann priset 2012. Den ritades av Meter Arkitektur i sam­arbete med beställarna Seitola-Gunnarsson.
Dessförinnan, år 2008, gick Träpriset till bostadsområdet Östra Kvarnskogen i Sollen­tuna, ritat av Brunnberg och Forshed arkitektkontor för Folkhems räkning. Kjell Forshed, som var ansvarig arkitekt för Östra Kvarnskogen, menar att ett ökat träbyggande har bidragit till att ytterligare stärka Träprisets status.

– För oss var det mycket hedrande att få ta emot Träpriset. Det var ett kvitto på att vi tagit ett steg framåt och gjort innovationer som resulterat i bättre träarkitektur. Husen i Östra Kvarnskogen är ju egentligen ganska traditionella standardhus. Det vi gjorde var att låta dem sväva i luften på smäckra stålpelare vilket var möjligt eftersom de är gjorda i trä. Vi utnyttjade helt enkelt lättheten i materialet för att skapa någonting spännande.

Kjell Forsheds förhoppning är att Träpriset 2016 ska lyfta fram goda exempel på sådant som kan användas i en mer storskalig pro­duktion, hellre än att premiera det alltför spektakulära träbyggandet.

– Det är vardagsproduktionen i trä som behöver en extra skjuts framåt. Det har större betydelse än det märkvärdiga och unika.

VINNAREN AV TRÄPRISET 2016 kommer att presenteras den 9 mars 2016 då den tolfte pristagaren i ordningen får ta emot träprisstatyetten och prissumman på 100 000 kronor. Samtliga nominerade bidrag kommer även att presenteras i boken »Arkitektur i trä – Träpriset 2016« samt i en vandrings­utställning.

TEXT: Katarina Brandt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration