Kvalitetssäkra trävaror med VilmaBas

För tre år sedan sjösattes Träprojektet VilmaBas, det första svenska branschgemensamma registret över egenskapsdeklarerade trävaror. I dag omfattar registret ett bassortiment med cirka 400 produkter – och oavsett vem som levererar dem så beskrivs alla produkter på ett och samma sätt.

TRÄ ÄR ETT naturmaterial vars egenskaper varierar beroende på var det växt, när det avverkats, hur det förädlats, lagrats och hanterats. Dessutom finns det en rad produkter som tagits fram utifrån lokal tradition och efterfrågan.

Detta har bidragit till att man saknat ett gemensamt synsätt för hur artikelnummer, benämningar och egenskaper ska beskrivas för trävaror.

– Att beställa trävaror har tidigare varit lite som att beställa en bil, utan att riktigt veta vad man får, menar Christer Green som är projektledare för VilmaBas. Blir det en bmw, Volvo eller Fiat? Man beställer numera inte en ”två tum fyra” längre, utan en mycket mer definierad produkt. Man jämför äpplen med äpplen, helt enkelt.

Syftet med VilmaBas har alltså varit att egenskapsbeskriva ett bassortiment med de vanligaste standardprodukterna. Men också att i förlängningen skapa en internationell standard för streckkodsmärkning liksom en standard för att digitalt kunna beskriva och kommunicera produkt- och egenskapsinformation.

– Det här är en viktig utvecklingsfråga för branschen och i slutändan handlar det om att öka attraktiviteten för träprodukter och effektivisera affärsprocesserna. Egenskapsdeklarationen för varje produkt är en garanti för att produkten verkligen uppfyller de kriterier den har. På så sätt blir hela varuflödeskedjan kvalitetssäkrad och man får en mycket mer definierad produkt, säger Christer Green.

Genom information och kompetenshöjande aktiviteter kommer VilmaBas under 2014 att tydliggöra sitt grundläggande sortiment mot arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. En ny hemsida, kopplad till en databas kommer att tas fram. Denna förses med funktioner som ger möjlighet till sökbarhet och att skapa förutsättningar att definiera en produkts villkor avseende egenskaper. Från hemsidan kommer även virkesprofilerna att kunna laddas ner som CAD-filer.

KATARINA LUNDEBERG ÄR arkitekt och delägare i In Praise of Shadows Arkitektur. Med hjälp av hennes beskrivningar och trävaruhandelns kunnande, tycker hon att beställningarna oftast stämmer överens med vad som sedan levereras. Samtidigt ser hon ett osäkerhetsmoment när det gäller beställning av trävaror vilket VilmaBas kan eliminera. En osäkerhet som främst bottnar i att trä är ett levande naturmaterial och att det finns många olika handelssorteringar för träprodukter.

– Vi är kräsna och efterfrågar alltid en hög kvalitet, inte minst när det gäller trävaror. För mig som arkitekt känns det därför bra med ett system som garanterar att de träkomponenter jag väljer, både kvalitets- och egenskapsmässigt, överensstämmer med de som kommer att användas på byggplatsen. På så sätt säkerställs kedjan, från mig som arkitekt via konstruktör, projektör, entreprenör, bygghandel och producent hela vägen fram till det att projektet är avslutat och överlämnat till beställaren.

Ytterligare en fördel som Katarina nämner, är den effektivisering av projekteringsarbetet som VilmaBas kommer att kunna åstadkomma.

– När systemet kan kopplas till våra cad-program kommer jag att kunna lägga in en kvalitet på produkterna och sedan få dem specificerade i en färdig listbeställning. Egenskaperna beskrivs enligt en ny standard vilket i framtiden kommer att skapa ett tydligt underlag i alla handlingar.

SETRA, SOM ÄR ETT av Sveriges största träindustriföretag, var en av de första producenterna att certifieras som träleverantör enligt VilmaBas. Produktchefen för Setras förädlade sortiment, Urban André, menar att det var kundernas önskemål som låg bakom deras beslut att snabbt certifiera sig.

– Vi kände ett det fanns ett stort tryck från våra kunder, vilket vi naturligtvis ville tillgodose. Men jag tycker också att vi internt har kunnat se en stor nytta med att vara certifierade. Ett standardiserat sortiment underlättar kommunikationen med våra kunder kring produktens egenskaper, vi kan alltid hänvisa till VilmaBas och det råder aldrig några som helst tvivel om vad det är för produkt man pratar om.

Urban och hans kolleger deltog i en Vilmautbildning där de fick insyn i hur systemet fungerar och vilka krav som ställs på dem som leverantörer. Sedan var det bara att gå igång med arbetet som sker i två steg. Det första steget är själva certifieringen som visar att man kan leverera artikelinformation enligt Vilma. I steg två anpassar man sina produkter enligt VilmaBas sortimentet.

– Jag skulle uppskatta att det tog oss cirka tre månader att bli certifierade. Därefter har arbetet fortsatt och är ju ständigt pågående eftersom vi successivt anpassar våra produkter och hela tiden ökar artikelfloran.

Text Katarina Brandt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration