Brandsäkert byggande

Utvecklingen går framåt och idag konstrueras trästommar så de blir lika brandsäkra som vilken annan stomkonstruktion som helst. Ny kunskap i kombination med funktionsbaserade brandkrav har gjort att träbyggandet, bokstavligt talat, skjutit i höjden.

DET FAKTUM ATT trä brinner har varit en akilleshäl för materialet som länge haft en begränsande lagstiftning emot sig. Vändningen kom när Sverige gick med i EU och införlivades med de europeiska byggproduktdirektiven. Det innebär att byggprodukter sedan dess beskrivs med ett gemensamt tekniskt språk som utgår från funktionalitet istället för material. Inställningen till trä förändrades och öppnade upp för stora träkonstruktioner. Sedan lagändringen 1994 har vi i Sverige inga regler som begränsar höjden på trähus, så länge de uppfyller kraven på exempelvis brandmotstånd.

Gällande byggnormer är framför allt inriktade på flertalet funktionsbaserade krav. Främst handlar det om hur de som befinner sig i byggnaden ska skyddas och hur byggnaden ska kunna utrymmas. Därför regleras hur länge en bärande stommen ska motstå brand och hur länge avskiljande byggnadsdelar ska uppfylla sin funktion. Regler finns också för hur lättantändliga ytmaterial får vara med hänsyn till hur fort branden i en avgränsad del av en byggnad, så kallad brandcell, kan utvecklas. Ett exempel på funktionskrav är att väggen mellan lägenheter ska stå emot brand i en timme innan den sprider sig.

Byggproduktdirektiven (CPD) som infördes 1988 ersattes 2013 av byggproduktförordningen (CPR). Förordningen innehåller sju väsentliga krav där brandsäkerhet är ett. Huvudprinciperna är att följande ska uppfyllas i händelse av en brand:

  • Boende ska kunna lämna byggnaden på ett säkert sätt.
  • Bärande delar i konstruktionen ska upprätthålla sin funktion under en bestämd tid.
  • Utveckling och spridning av brand och rök ska begränsas.
  • Spridning av brand till närliggande byggnader ska begränsas.
  • Säkerheten hos räddningspersonal ska beaktas.

BIRGIT ÖSTMAN ÄR FORSKARE på SP Trä och har arbetat med frågor kring byggande och brand de senaste 30 åren och är en av huvudförfattarna till boken Brandsäkra trähus 3 som utkom 2012.

– Faktum är att det finns många brandtekniska fördelar med trä jämfört med andra material. Ta stål som visserligen inte brinner, men mjuknar och förlorar sin bärförmåga. Även om trä är brännbart brinner det på ett kontrollerat och känt sätt. Dessutom behåller trä sin bärkraft under lång tid, även vid brand.

Birgit tycker att trä är en underskattad resurs. Samtidigt påpekar hon att man måste tänka sig för när man använder trä i byggnader och inte negligera de risker som faktiskt finns. Med dagens kunskap om träbyggande kan trästommar göras lika brandsäkra som vilken annan stomkonstruktion som helst, men det är viktigt med detaljlösningar för att uppnå brandsäkerhet.

– Även om det tar lång tid innan en brand når till den bärande kärnan i en trästomme, måste man vara medveten om att trä brinner, säger Cecilia Uneram som är brandingenjör och expert på byggnadstekniskt brandskydd på Brandskyddsföreningen. Det ställer höga krav på bland annat val och dimensionering av både bärande struktur och skyddande skikt. Vanligtvis kompletteras stommen med skyddande skivor och isolering för att bibehålla sin funktion.

BRANDSÄKERHET I ETT TRÄHUS kan uppnås genom passivt eller aktivt brandskydd eller en kombination av dessa två. Det passiva brandskyddet omfattar bland annat sektionering och avgränsning för att förhindra spridning av värme, rök och gaser. Passivt brandskydd innefattar även val och dimensionering av bärande struktur och skyddande skikt liksom val av ytskikt och val av dimensionering av utrymningsvägar. Den passiva brandsäkerheten kan vara ett sprinklersystem som dämpar eller släcker branden. Vid installation av boendesprinklers kan ett så kallat tekniskt byte göras. Det innebär att en byggherre som installerar sprinklerskydd kan få göra undantag från något annat byggnadstekniskt brandskyddskrav och till exempel använda trä som fasadmaterial i fler än två våningar.

Fotnot: Linnéuniversitetet erbjuder kursen »Brandsäkerhet i trähus« med start i september 2014. Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom den träbearbetande industrin som vill fördjupa sina kunskaper kring brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner. Läs mer om utbildningen på lnu.se

Text Katarina Brandt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration