Höga hus i trä byggs med modern teknik

av Carl Michael Johannesson

I dag är det tekniskt möjligt att kunna utforma allt högre konstruktioner i trä, och det skapar också en stor frihet. Gränserna för vad som är möjligt har flyttats fram, även inom bostadsbyggandet. Fjärran är miljonprogrammets effektivisering i byggandet, det som senare generationer upplevde som monotoni trots den höga tekniska och funktionella kvaliteten.

RÄTT TEKNIK, TILLSAMMANS med regler och föreskrifter, gör det i dag möjligt att bygga i trä i många våningar. Det går att tillverka och uppföra det mesta som ritas, nästan hur komplicerat det än är. I slutläget får pris, årskostnad och framtida skötsel- och underhållsåtgärder bestämma utseende och konstruktionsval.

Över hela Sverige finns det företag som tillverkar och uppför hus i trä. Antingen det handlar om platsbyggda, elementbyggda eller volymbyggda hus har företagen ett nedärvt träkunnande, liksom när det gäller KL-trä, korslimmat trä, ibland i kombination med flera material i hybridkonstruktioner.

På den svenska marknaden finns det flera företag som tillverkar byggnadsstommar och byggnadsdelar för flervåningshus i trä. De olika byggsystemen skiljer sig åt, men de har även många gemensamma nämnare. Flera innehåller traditionella träregelväggar, de har tjocka lägenhetsskiljande bjälklag och de har i vissa fall träbalkarnas begränsningar ifråga om fri spännvidd. Installationslösningarna i bjälklag och schakt är förberedda och det är sörjt för ljud- och brandisolering mellan lägenheter i horisontal- och vertikalled.

Fördelen med de hus som uppförs med KL-träsystem och pelarbalksystem är att de erbjuder större flexibilitet ifråga om rumslösningar och fria spännvidder. De erbjuder också vissa fördelar när det gäller stegljuds­isolering. Vissa konstruktioner innehåller pågjutning av betong på 50 millimeter, eller mer, vilket bidrar till att den totala bjälk­lagstjockleken kan minska med cirka 100 millimeter med bibehållen stegljudsisolering. Tjockleken på bjälklagen påverkar inte bara den totala höjden utan också fasadens utformning och byggnadens integration med omgivande bebyggelse.

JÄMFÖRT MED DE FLESTA andra material har träet flera funktionsegenskaper. Det är värmeisolerande, det motstår väder och vind, det klarar såväl drag- som tryckkrafter och det är lätt att hantera och forma. Även miljöaspekterna utgör ett plus. De goda egenskaperna överväger, men bara om materialet används rätt. Dessutom är materialet lätt att förändra och bearbeta, färga och ytbehandla, samtidigt som det har en färdig yta att behandla redan efter att det sågats till och hyvlats. Det arbete som läggs ned på ytan genom skötsel och underhåll återspeglas under byggnadens hela livslängd. Väder och vind, erosion som uppkommit genom solens strålar, årsringar, struktur och patina bidrar till att ge en träfasad karaktär och skönhet under mycket lång tid.

Träets geometriska förutsättningar återges många gånger i stomme och fasad, och det bidrar just till den känsla som är svår att kvantifiera men som ändå rymmer en betydelsefull egenskap.

Med allt mer kostnadseffektiva lösningar finns en risk för att träbyggnaden anonymiseras utan att visa på materialets möjligheter till detaljutformning och väl utformade möten mellan konstruktionsdelar och fasaddetaljer. Tyvärr hittar man ibland exempel på hur utanpåliggande dekorationer har fått kompensera för alltför långt gångna förenklingar.

Inte sällan jämförs byggandet med industriell framställning av till exempel bilar, där specialiseringen är långt gången och där anläggningskostnaderna uppgår till hundratals miljoner, eller mer, och utvecklingskostnaderna till tiotals procent av omsättningen. Konkurrensen är där hård, och en förutsättning för att vara kvar på den marknaden är att förnya och anpassa produkten till slutkunden. Inom vissa industrisegment har man förnyat företaget under en cykel på tre till fem år. En misslyckad produkt ställer även det största företaget inför hotande problem. En framgångsrik produkt, däremot, har ett egenvärde som gör innehavaren lycklig.

SAMMANTAGET KAN MAN HOPPAS att kraven på förnyelse kommer från beställarnas sida. »Beprövad teknik« var honnörsord under 70- och 80-talet, när nya tekniska lösningar skapade problem med fukt och underhåll. Sedan dess har den industriella utvecklingen lett till bättre, hållbarare och mer energieffektiva konstruktioner. Den som säger att man ska mäta sig med fordonstillverkarna har nog helt rätt. Men till skillnad från bilen, som främst gör ägaren lycklig, kan en tilltalande byggnad göra fler än ägaren och brukarna lyckliga och dessutom bidra till att höja värdet och statusen inom ett grannskap eller ett område.

Text

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration