Skivelementet som öppnar för nya flexibla möjligheter

Bjälklag med fritt placerade pelare, högeffektiv prefabricering, nästan obegränsade möjligheter till fönsterutformning samt skyskrapor med noll koldioxidutsläpp. Träbyggnader som aldrig tidigare varit möjliga har nu tack vare korslimmat trä blivit en realitet.

»Korslimmat trä«, KL-trä, är ett skiv­element uppbyggt av brädor eller plank med vartannat skikt korslagt. Den första industriella tillverkningen startade 1996 vid österrikiska KLH. I Sverige tillverkas KL-trä sedan 2003 av Martinsons, som med sin nya fabrik ska kunna leverera skivor som är upp till 16 meter långa, 3 meter breda och 300 millimeter tjocka. På den europeiska marknaden finns ett flertal tillverkare av KL-trä som delvis har olika dimensioner och uppbyggnader. Den stora variationen mellan leverantörer beror på att KL-trä än så länge inte regleras av en generell standard. Eurokod 5 inkluderar ännu inte KL-trä annat än i nationella bilagor, men arbete pågår med att föra in KL-trä i nästa revidering. Elementen är enkla att sammanfoga med träskruv och standardplåtbeslag. Väggelement sammanfogas ofta med fjäder och not, och i bjälklag förekommer det att element skarvas halvt i halvt. Leverantörerna på marknaden har utvecklat olika detaljer för sina respektive system. 

KL-trä öppnar för en helt ny frihet i utformning, byggnadshöjder och spännvidder i trä. Eftersom trä är så lätt och lättbearbetat kan KL-trä möjliggöra helt andra prefabricerade och geometriskt komplexa projekt än vad som är möjligt i andra material och tekniker. Elementen är formstabila och robusta, rationellt tillverkade och lätta att anpassa både när de tillverkas och på byggarbetsplatsen, vilket ökar möjligheterna vid prefabricering liksom till fritt formad arkitektur. De kan förtillverkas till olika komponenter, både plan- och modulelement och kombineras med både lätta regelstommar och till exempel hisschakt av betong, eller kombineras med pågjutning. Den effektiva fördelningen av laster i skivan gör att skivelementen kan användas i väggar, bjälklag och tak och de medger att man gör håltagningar för dörrar, fönster och trapplopp (Fig 1) både vid tillverkningen och på plats. Likaså är utkragningar för balkonger och andra utskjutande byggnadsdelar lätt att åstadkomma. Elementen kan utnyttjas som höga balkar och även effektivt utnyttjas i skalkonstruktioner och veckade takkonstruktioner (Fig 2 & 3). 

Brand och ljud är de mest avgörande frågorna för KL-trästommar. Det som inneburit en stor utmaning är hanterandet av lågfrekventa vibrationer i stommen, vilket ofta åtgärdas genom lämpliga infästningar av bjälklagen samt kompletterande yt- och isoleringsskikt. KL-trä tillverkas vanligtvis av gran, men uppbyggnaden kan varieras genom olika virkeskvalitet i ytskikten beroende på om elementen ska kläs in eller ej. För att förbättra bjälklagens vibrationsprestanda kan man använda olika träslag i olika skikt, liksom pågjutningar. Olika kombinationer med betong föreslås allt oftare för att förbättra stabiliteten i riktigt höga hus och flera av de senaste förslagen på uppemot 30–40 våningar använder olika samverkanskonstruktioner med bjälklag och/eller schakt av betong. Andra projekt utnyttjar stålstommar med bjälklag av KL-trä. 

Om KL-trä kläs in eller lämnas synligt har delvis med tradition att göra och delvis med lösningar för akustik och brand. För goda ljudvärden läggs i Centraleuropa vanligen ett dämpande lager ovanpå bjälklaget, bestående av gips eller betong som ökar bjälklagets vikt men inte samverkar konstruktivt med träelementen. I Sverige används vanligen andra, lättare lösningar för uppbyggnaden under golvskikten, vilket leder till akustiska lösningar med exempelvis limträbalkar på undersidan och nedpendlade undertak som bär ljudisolering. Brandtekniskt kan väggar lämnas oinklädda, ifall brandsäkerheten tillgodoses med till exempel sprinklersystem. Träytorna kan då efter önskemål laseras, målas eller tapetseras. För installationsdragningar kan spår med enkelhet fräsas i KL-träskivorna.

Träbyggande med KL-trä öppnar alltså helt nya möjligheter för arkitekter, konstruktörer och entreprenörer. Den effektiva tillverkningen gör byggprocessen oerhört kostnadseffektiv och snabb, arbetsmiljön blir behaglig och störningar för omgivningen blir minimala under byggtiden. Vad mer kan man önska av ett material, en produkt och ett byggprojekt?

Text Andreas Falk

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration