Goda exempel på att flervåningshus av trä leder till ökad produktion

En ny forskningsstudie visar vilka faktorer som påverkar företag att bygga flervåningshus av trä. Där framgår bland annat vikten av att visa upp färdiga byggnader som goda exempel. Här är ett sammandrag av studien.

Flervåningshus av trä är på frammarsch i Sverige och fördelarna är flera. Husen har inga torktider och dessutom en kort etableringstid, vilket sänker kostnaderna och ger mindre störningar vid förtätning. Eftersom stommen är lätt i förhållande till andra material förenklar detta även grundläggningen. 

Ur miljösynpunkt ger flervåningshus av trä även fördelar med i storleksordningen 50 procent mindre avtryck under byggfasen jämfört med andra material. Arbetsmiljön under byggtiden har dessutom lyfts fram som ergonomiskt bra och trivsam. Bland de företag som är verksamma på marknaden har kanske Lindbäcks Bygg, Moelven och Martinsons kommit längst utvecklingsmässigt, men även Derome är på frammarsch.

Nu har Deromes utveckling av ett koncept för flervåningshus av trä under åren 2003–2014 studerats. Studien har genomförts inom ett forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad som bland annat studerat innovationsförmågan hos byggmaterialproducenter. Syftet med studien var att identifiera vilka faktorer som påverkar spridningen av fler­våningshus i trä. 

Genomförda projekt samt utvecklingsarbete mellan byggprojekten har studerats genom intervjuer, dokumentstudier – som ritningar och mötesprotokoll – samt detaljerade observationer av det senast genomförda projektet, Trädriket i Göteborg. Även externa personer med erfarenhet av flervåningshus i trä, såväl byggare som köpare, har intervjuats. 

Faktorer som påverkar spridningen 

Eftersom byggsättet är relativt nytt handlar det om att skapa en ny tradition jämte andra byggsätt. Enligt studien är det viktigt att få personer att känna igen flervåningshus av trä som ett tillförlitligt och ekonomiskt gångbart sätt att bygga på. Genom att visa exempel på de uppförda byggnaderna kan man också övertyga de skeptiker som tror att flervåningshus av trä skulle vara sämre än byggnader uppförda med andra byggmetoder. Fler personer som känner igen och är kunniga om byggsättet underlättar spridningen, eftersom det minskar eventuella »uppstartströsklar«. Därutöver visar studien att det är viktigt att arbeta upp väldefinierade byggsystem med fungerande och testade lösningar som ger en effektiv byggprocess. Det projekt som har detaljstuderats kännetecknas också av att det går fort att lära sig att bygga flervåningshus av trä – eftersom det finns stora likheter med prefabricerade villor. Eftersom trähus är ett miljövänligt alternativ har detta influerat politiska byggbeslut och därmed påverkat spridningen positivt. Framför allt de externa intervjuerna poängterar att trä är ett säkert och snabbt byggsätt med få kalkyl- och
planeringsavvikelser, under förutsättning att systemet är väldefinierat.

Att få fram ett väldefinierat och väl fungerande byggsystem kräver viss finansiell uthållighet. Systemet är i sig inte komplicerat, utan utmaningen ligger i att hantera systemets alla delar och att kontrollera utvecklingen. Studien visar att det därför är väsentligt att genomföra fler faktiska byggprojekt eftersom det i dessa utvecklade lösningar testas fullt ut och nya utvecklingssteg identifieras utifrån mätningar och tester. En översyn av utvecklingen visar dock att många system har blivit mer stängda över tiden, det vill säga de dellösningar som bestäms för systemet har gjort att det blir lättare att styra och kontrollera. 

Praktiska tips och råd 

Konstruktion och utformning fastställs ofta tidigt, och ofta prefabriceras en mycket stor andel. Därför är det viktigt att förstå detta och att vara aktiv från början av processen för att kunna påverka. När tillverkningen väl sker är möjligheterna att ändra mer begränsade. Genom att arkitekter och konstruktörer har god kännedom om förutsättningarna med systemet ökar möjligheterna för dem att ta fram lösningar som ger en effektiv och konkurrenskraftig byggprocess. Några exempel som kan påverka resultatet är:

» Bjälklagen i flervåningshus av trä är ofta tjocka, 400–500 millimeter. Detta gör att byggnaderna kan bli något högre än traditionellt, men tunnare trähybridsystem börjar komma på marknaden.

» För att få god akustik och låga ljudvärden är det viktigt att följa de anvisningar som finns vid montaget. Felaktig skruvning kan till exempel påverka byggnadens akustik negativt. Det är viktigt att informera involverade personer, speciellt hantverkare. 

» Det finns träfasader som ur underhållssynpunkt kan vara lika bra som putsade fasader. Det kan vara intressant att använda sådana för att framhäva att ett hus är byggt med trästomme.

Med den utveckling som skett, de fördelar som finns och en potentiellt fortsatt ökande utveckling går flervåningshus av trä en gynnsam framtid till mötes. 

Studien Diffusion of a systemic innovation är författad av J. Lindgren och S. Emmitt. Läs den i Construction Innovation 17, nr 1, sid 25-44.

TEXT John Lindgren

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration