Spännande möten under biennalen i Venedig

Biennalen i Venedig, Italien

Spännande möten mellan digital teknik och arkitekternas skapande under biennalen i Venedig

Under årets arkitekturbiennal i Venedig, den 16:e i ordningen, visar Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt Trä och Folkhem verk av sju utvalda arkitektkontor. Evenemanget lyfter fram trä som byggnadsmaterial och belyser mötet mellan arkitekternas skapande och nya tekniker för att bygga i trä.

Den 24 maj invigdes evenemanget »Greenhouse garden – reflect, project, connect« som nu pågår i och utanför växthuset Serra dei Giardini mellan utställningsområdena Giardini och Arsenale. Det är ett av tolv sidoevent som är kopplade till arkitekturbiennalens huvudutställning Freespace. Evenemanget är ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter, Folkhem och Svenskt Trä med stöd av Svenska Institutet och utgår från Agenda 2030, som är FN:s klimatmål. Under 2018 ligger fokus på skogen som resurs, vilket ger tillfälle att särskilt lyfta trä som byggmaterial och hur det påverkar samhällsbyggande och arkitektur. 

Orden reflect, project och connect beskriver alla aktiviteter kring växthuset där reflect representerar utställningen i växthuset med namnet »Plots, prints, projections«. Project står för den temporära träpaviljongen utanför växthuset. Paviljongen Loggia d’Ombra ritad av In Praise of Shadows, visar ett fullskaligt exempel på både digital teknik och arkitektonisk gestaltning. Connect representerar aktiviteterna i trädgården där paviljongen blir platsen för en serie samtal, seminarier och workshoppar med fokus på arkitektur, den byggda miljön och de globala målen inom Agenda 2030. Målsättningen är att visa hur både arkitektur och trä kan vara en del av arbetet med att uppfylla dem.

Utställningen Plots, prints, projections lyfter fram verk signerade av sex arkitektkontor (se separata rutor). Den bygger på ett nära samarbete mellan träindustrin, snickerier och de utvalda arkitekterna som i dialog utvecklat de specifika objekt som nu ställs ut som strukturer och installationer. Ett öppet samarbete och undersökande förhållningssätt har varit en central del av processen som beskriver arkitekternas relation till trä och träteknik, mötet mellan analoga och digitala tekniker samt dialogen med träindustrin. Ritningarna och en närmare beskrivning av processen för innovativ produktutveckling presenteras i en katalog som tagits fram för biennalen. 

Tove Dumon Wallsten på Sveriges Arkitekter leder projektet och ansvarar för det övergripande programmet för aktiviteter och event i växthuset och paviljongen. Hon menar att det är viktigt att kunna erbjuda en plats för att fler svenska arkitekter ska få möjlighet att synas i Venedig och lyfta frågor kring arkitekturens roll i samhället.

– Greenhouse garden – reflect, project, connect är resultatet av ett spännande samarbete där alla ben som ingår i evenemanget är lika viktiga. Målet är att platsen ska vara en samlingspunkt där exempel på samarbeten mellan arkitekt och träindustri kan väcka samtal om hur vi tillsammans kommer vidare med hjälp av ny teknologi. Vi vill föra fram fler röster kring varför arkitekturen är en viktig del av en hållbar framtid.

Plots, prints, projections är kuraterad av Ulrika Karlsson som arbetar både som gestaltande arkitekt och professor på kth och Konstfack. Hon har formulerat sin roll som att kuratera genom praktik. Detta för att tydliggöra att hon genom sin praktik har en fördjupad kunskap både om hur man arbetar och hur processer för produktion går till. I synnerhet kring det som rör nya tekniker och digitala verktyg för ritning och produktion, som till exempel CNC-fräsning.

Utställningen undersöker hur materialet trä kan användas. Förhoppningen är att den ska inspirera och öppna upp för en diskussion kring framtidens städer och hur nya tekniker och tillverkningsmetoder ger upphov till nya produkter och en annan typ av byggnader. 

– Namnet Plots, prints, projections är ett slags ordlek som beskriver spelet mellan det tvådimensionella och det tredimensionella, det tekniska och det narrativa, berättar Ulrika Karlsson.

En plot kan både beskriva handlingen i en berättelse, en utskriven ritning och en bit land. Print betyder utskrift, vilket i dag inkluderar både två- och tredimensionella utskrifter i flera olika material och tekniker. Projections syftar på arkitektens projektioner som plan, sektion och perspektiv, men det kan också innebära att föreslå någonting, att projicera sina visioner. 

– Det har varit spännande att arbeta med de tre begreppen eftersom de öppnar upp för att på olika sätt närma sig utställningen, materialet trä och platsen, säger Ulrika Karlsson.

Just platsen och dess historia har varit av stor betydelse när Ulrika Karlsson har kuraterat utställningen. Växthuset från 1894 är tillverkat av gjutjärn och glas. När man började använda gjutjärn lät man det ofta efterlikna trä. 

– Jag tycker att det är en intressant koppling som vi kan ha i åtanke när vi arbetar med egenskaperna hos ett material. Hur man ofta har låtit ett material bete sig som om det vore ett annat, säger Ulrika Karlsson.  

Även Katarina Lundeberg och Fredric Benesch från In Praise of Shadows har intresserat sig för kopplingen till växthuset och har med sin paviljong Loggia d’Ombra, strävat efter att skapa en dialog mellan de bägge byggnaderna, både när det gäller geometri och funktion. De har samarbetat med Martinsons, Moelven, Källemo och Folkhem, och redan tidigt i projektet besökte de Martinsons för att lära sig mer om deras produkter och produktionsmetoder. Valet föll på limträ och en materialoptimerad konstruktion sammansatt av 127 delar där den bärande strukturens 34 V-formade limträpelare är CNC-frästa. Taket består av cederspån från Moelven som förmonterats på en plywoodskiva. Paviljongen har satts ihop med skruvar och kupolmuttrar vilket underlättar montaget och gör den enkel att flytta och återanvända.

– Vi leker med storyn kring gjutjärn och trä genom att ytbehandla limträet med en silverlasyr. På så sätt uppgraderar vi träet till ett arkitektoniskt konstobjekt och ger träkonstruktionen en twist, säger Katarina Lundeberg. 

Fredric Benesch fortsätter:

– Det är också en geometrisk lek. Precis som växthuset har paviljongen tre knäckar. Genom att vi strävat efter att skapa skugga i stället för sol inverteras geometrin. Arbetet med paviljongen har gett oss nya erfarenheter som vi förhoppningsvis kan dra nytta av i framtida projekt.

Även möblerna är en del av paviljongens geometri och speglar kopplingen mellan gjutjärn och trä. De är framtagna tillsammans med Källemo som blev intresserade av ett samarbete efter ett möte på Stockholm Furniture Fair i februari.

– Källemo brukar arbeta med ett fåtal komponenter som tas fram av lokala underleverantörer och sedan monteras ihop på deras fabrik. Vi har anpassat oss efter det tankesättet när vi tagit fram de bänkar, bord och skåp som nu står i paviljongen, säger Katarina Lundeberg.

Att själva processen varit lika viktig som slutresultatet visar även installationerna i växthuset. Den trädstam som Nordmark & Nordmark utgått från i sin installation har handplockats i skogarna utanför Piteå och lyfter träets betydelse och roll för hela ekosystemet. Norell/Rodhe har valt att undersöka materialet ur ett nytt perspektiv där plywoodskivans ådring har blivit en källa till form och gett en historia till projektet. TAF i samarbete med Katja Pettersson gör ett ställningstagande kring hur man ser på användandet av naturens resurser.

Folkhem, som för ett målmedvetet arbete med att marknadsföra trä som världens bästa byggmaterial, är med på Venedigbiennalen för tredje gången.

– Vi står inför en spännande tid där digitalisering öppnar nya möjligheter för trä som byggmaterial. Från Folkhems sida har vi bestämt oss för att vi vill vara med och förändra byggindustrin. Vad kan då vara bättre än att finnas med på Venedigbiennalen? En plats där arkitekter från hela världen samlas för att inspireras av varandra, säger Sandra Frank, marknadschef på Folkhem.

Arkitekturbiennalen i Venedig har under senare år förändrats, från att tidigare ha visat utställningar om enskilda byggnader eller arkitekters verk, till att i hög-re grad lyfta fram bredare utställningar om de sociala, politiska, miljömässiga och ekonomiska krafter som i dag ger form åt världens städer. Detta kan även ses som ett skifte mot en politiskt engagerad, tekniskt kunnig och samarbetsinriktad arkitekturkultur. Årets arkitekturbiennal är öppen den 26 maj–25 november.

Text Katarina Brandt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration