Avancerade kurvor baserade på mytologi

Bunjil Place i Casey, Australien av FJMT

Det gigantiska taket på Bunjil Place är format som två örnvingar, en böljande konstruktion av limträ och stål som definierar hela byggnaden. Designen är inspirerad av lokal aboriginsk mytologi och binder samman den snabbt växande platsen med dess historia.

Det gigantiska taket på Bunjil Place är format som två örnvingar, en böljande konstruktion av limträ och stål som definierar hela byggnaden. Designen är inspirerad av lokal aboriginsk mytologi och binder samman den snabbt växande platsen med dess historia.

Casey City i utkanten av Melbourne är Australiens snabbast växande kommun. På ett område som för inte så länge sedan präglades av lantliga förhållanden bor nu mer än 300 000 människor. För att kunna möta önskemålen och behoven från nuvarande och framtida invånare initierade kommunen ett projekt där de tog reda på vad som saknades i området.
De kom fram till att kulturella faciliteter, mötesplatser och arenor, bibliotek, liksom funktioner för service och samhälls­information behövdes. Med utgångspunkt från det utlyste kommunen en arkitekttävling för att ta fram ett koncept som skulle svara mot behoven. Vinnare blev innovativa arkitektbyrån FJMT som gett upphov till flera nyskapande lösningar för det publika rummet.

– Vår vision var att verkligen kunna samla alla de önskade funktionerna under ett och samma tak. På så vis skapar vi en relevant samtida lösning där vi för ihop och enar människor och bygger en gemenskap kring det mångkulturella samhälle som Casey City är, säger Richard Francis-Jones, design director på FJMT och designansvarig för projektet.

På ett tidigt stadium inleddes ett samarbete med områdets aboriginska lokalbefolkning som bidrog till byggnadens kontext och att koppla ihop den med platsens historia. En av de mest betydelsefulla aboriginska legenderna från området handlar om örnen Bunjil, skaparen som skyddar landet och välkomnar gäster, men som också ställer krav på gästerna att lyda Bunjils lagar och inte skada barnen eller landet som tillhör honom.

– Historien inspirerade oss att skapa en byggnad där vi låtit taket få en vingspannsliknande form. Och på två ställen har vi låtit vingarna mjukt svepa ner och röra vid marken, berättar Richard Francis-Jones.

Det jättelika taket är uppbyggt av två delar, som båda bidrar till byggnadens karaktär på ett framträdande sätt. Det bärande innertaket är konstruerat som ett balkrost, ett rutnät av böjda limträreglar där träet lämnats synligt för att skapa en varm och välkomnande känsla. Ovanpå det vilar yttertaket av stål. Runt innertaket löper massiva träbalkar som fungerar som förband mellan de båda taken. Utöver det finns mellanliggande stålplattor som hjälper till att fördela kraften. Limträkonstruktionen fortsätter sedan ner mot väggarna, där den övergår i betong och där lasten överförs via träbalkarna och angränsande stålramar.

– Även om de båda taken är strukturellt sammankopplade har de också en hög grad av självständighet. Rutnätet av limträ är helt självbärande. Även ståltaket innehåller bärande element, men får också stöd av väggarna i betong, berättar Richard Francis-Jones.

I anslutning till entrén sänker sig innertakets trärutnät ända ner mot marken vid två punkter, likt två ben som smalnar av på slutet för att slutligen landa på varsin stiliserad klo. Framför de båda benen reser sig den tolv meter höga glasfasaden, bestående av självbärande böjda glasrutor som staplats ovanpå varandra och sammanfogats med hjälp av strukturellt lim. Det är också här som taket öppnar upp mot besökarna och byggnaden viker av inåt för att lämna en öppen yta utanför, också den lämpad som mötesplats. 

Innanför glasentrén finns en stor öppen yta som kan användas för många olika syften – flexibiliteten i användningsområdena är något som är genomgående för hela byggnaden. Förutom något mer permanenta delar som bibliotek, kafé, konferensrum, teater, galleri och kundservice finns även mötesrum, mötesplatser och scener som tillfälligt kan användas för till exempel konferenser, bröllop, middagar, utställningar, föreläsningar, cirkus och teater. 

Utöver rutnätet av limträ, som tillverkats av gran från Skandinavien, finns även flera andra synliga detaljer av trä. Träväggarna som ramar in både foajén och teatern med plats för 800 personer är alla klädda i faner från ett och samma träd, ett massivt blackbutträd som är ett slags eukalyptusträd. Trädet fanns hos ett sågverk i Queensland som hade sparat det och väntade på att rätt projekt skulle dyka upp – vilket det till slut gjorde. 

– Det synliga träet i både väggar och limträkonstruktion skapar den varma och välkomnande känsla som vi ville lyfta fram i kombination med en känsla av kvalitet, säger Richard Francis-Jones.

Konstruktionen med det omfattande rutnätverket saknar motstycke i hela Australien – och finns knappt på andra håll i världen heller. För att hitta en leverantör som hade möjlighet att klara den komplicerade uppgiften fick FJMT bege sig till Hess Timber i Tyskland, där limträelementen prefabricerades. Varje kurva i rutnätverket består av upp till 120 laminerade bitar gran, 6 millimeter tunna med en halv millimeters passform sinsemellan. För att kunna skära till de tunna bitarna har man använt ett specialverktyg, en sexaxlad robot som kan skära tredimensionella former. Förbanden mellan de olika delarna i rutnätet har sedan utformats för att klara det strukturella trycket på varje skarv. 

– Huvudsakligen har Hess Timber använt vad de kallar för Pitzelhängare – dolda hängare med två stora träspärrskruvar mellan de primära långbalkarna och mellanbalkarna, berättar Richard Francis-Jones.

Nästa utmaning handlade om att kunna transportera de ömtåliga elementen på ett säkert sätt.

– För att klara det gjordes detaljerade ritningar på hur allt skulle packas, ganska likt Ikeapaket, så att transporten skulle bli så säker och effektiv som möjligt. Efter tre månaders transport i containrar packade vi upp dem oskadda och därefter hade vi ett team av lokala hantverkare som monterade allt, berättar Richard Francis-Jones.

Till att börja med gick byggnaden under arbetsnamnet Casey Kulturcenter, men efter ett tag framstod det som alltmer självklart att den skulle anta samma namn som den mytologiska örn den efterliknar. Nu känner alla i Casey City till Bunjil Place. Byggnaden ligger också smidigt belägen i närheten av motorvägen och i anslutning till ett område med shoppingcenter, sportanläggningar och swimmingpool.

– Många som har varit och handlat på andra sidan gör nu även ett stopp här. Det är fantastiskt att se hur alla som bor här verkligen har omfamnat den nya byggnaden och tagit den till sig, säger Richard Francis-Jones.

text Sara Bergqvist

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration