Funktion och estetik tack vare noggrann detaljplanering

Ilogistics Center i Fischamend, Österrike av Poppe-Prehal Architekten

Funktion och estetik i limträ och lärk möter framtida behov tack vare noggrann detaljplanering

Den traditionella bandklippningen hade vid invigningen av företaget Cargo-Partners nybyggda logistikcenter, invid Wiens flygplats, ersatts av att företagets vd Stefan Krautner använde motorsåg för att såga upp en grov timmerstock. Ett symbol­iskt välvalt alternativ med tanke på den stora mängd trä som kommit till användning – totalt 4 200 kubikmeter miljöcertifierad gran och lärk som vuxit, avverkats och sågats i Bayern och Österrike – och som nu lagrar samma mängd koldioxid.

Byggtiden för det jättelika komplexet – 109 x 104 x 20 meter – hade då pågått ganska exakt 365 dagar, från första spadtaget tills de 35 anställda kunde börja arbeta på sin nya arbetsplats.

För beställaren Cargo-Partner hade det i takt med e-handelns stadiga tillväxt och en ökad efterfrågan på företagets tjänster blivit alltmer angeläget med ökade lagerutrymmen och en fortsatt anpassning till modern informationsteknik för att undvika flaskhalsar i det logistiska pusslet.

Uppdraget att ta fram ett förslag på ett modernt och energieffektivt logistikcenter med minsta möjliga ekologiska fotavtryck gick till österrikiska Poppe-Prehal Architekten. Under den korta och effektiva planeringsprocessen enades beställare och arkitekt snabbt om att bygga helt i trä, på en platta av betong. 

– Logistisk high-tech i en långsiktigt hållbar förpackning, summerar Stefan Krautner.

Centralt i projektet har redan från första början varit klimathänsyn och långsiktig hållbarhet, med nyfikna sidoblickar riktade mot såväl estetik som varumärkesbyggnad. Och även om valet av trä som huvudsakligt byggmaterial vid en första anblick såg ut att bli dyrare än traditionell teknik med betong och stål, och med paneler av metall på väggarna, visade det sig att det man sparade in på ett billigare underhåll efter bara några år hade bekostat det dyrare alternativet. Man kunde också konstatera att en träkonstruktion, förutom de låga koldioxidutsläppen, blir långt mycket enklare att anpassa för de behov som kan dyka upp i framtiden. 

– Och när konstruktionen har tjänat ut kan den i stället för att avfärdas som farligt avfall lätt tas isär och återanvändas som miljövänlig energikälla, säger Verena Dolezal på Poppe-Prehal Architekten.

Den bärande konstruktionen i Cargo-Partners nya logistikcenter består av ett rutnät av reglar, bärande limträbalkar och tolv korsformade pelare av limträ, med måtten 1,45 x 1,45 x 16 meter, som håller taket på plats, med inskruvade plattor och klämmor i knutpunkterna. 

Huvuddelen av utrymmet är uppdelat i två våningar, med plats för 24 500 pallar på entréplanet och ett automatiskt lagersystem för 30 000 blå boxar för reservdelar, it-komponenter och andra mindre produkter en trappa upp. Övervåningens bjälklag består av tre lager av träskivor med en pågjuten tio centimeter tjock slityta av betong.

Väggar och tak är uppbyggda av prefabricerade element som bildar ett ramverk med isolering av 24 centimeter mineralull och brandhärdiga Agepan-skivor. Utvändigt har hela byggnaden försetts med panel av obehandlad lärk. Taket är täckt med en matta av syntetiskt EPDM-gummi, så kallad etenpropen. 

De tekniska utmaningarna med en storskalig byggnad av trä är emellertid avsevärda. Kraven på de små toleranser som övervåningens datastyrda lagersystem för med sig, särskilt som det handlar om ett levande material som sväller och krymper allt efter klimat och temperatur, går inte att göra avkall på. 

– Förutom att marken under pelarna stabiliserades kalkylerade vi fram dimensio­nen på balkarna och på vilket avstånd från varandra som pelarna skulle placeras för att undvika rörelser i konstruktionen eller ett golv som sviktar under tung last, förklarar Doris Klein, tekniker i projektledningen hos Poppe-Prehal. 

Tidigt i processen knöts även en erfaren byggnadsingenjör till projektet för att medverka i byggnadens konstruktion och design. Industriell arkitektur brukar vara förknippad med en stark tidspress, här har honnörsorden under arbetet i stället varit funktionalitet, ekonomi och estetik.

– Det är ett allmänt missförstånd att en vacker och långsiktigt hållbar industribyggnad måste bli dyrare än motsvarande byggnad i stål och betong. Hemligheten ligger i noggrann planering, ända ner i minsta detalj, säger Helmut Poppe. 

Varhelst man vänder blicken i den hundra meter långa och andlöst höga byggnaden är närvaron av trä tydligt manifesterad, i väggar, tak, pelare och balkar. Det enda som avviker är ett sparsamt antal ljusinsläpp som får träytorna att bli påtagligt närvarande. 

Den sammanlagda golvytan är 12 250 kvadrat­meter, med en volym motsvarande 6 881 TEU-containrar, eller 227 760 kubikmeter. Tack vare effektiv isolering har man lyckats att avsevärt minska förlusten av värme och kyla. Invändigt håller byggnaden en kostnadseffektiv temperatur mellan 15 och 26 grader, med en konstant luftfuktighet på 70 procent. 

Byggnaden är försedd med 20 lastramper för in- och utgående gods. För att skydda pelarna mot truckar som kommit på avvägar finns flexibla stötfångare fastsatta i grundplattan. Och i händelse av brand beräknas träkonstruktionen kunna stå emot eld i 60 minuter. Dessutom finns ett sprinklersystem installerat i hela byggnaden.

Även utvändigt är det en avsevärd skillnad mellan Cargo-Partners moderna byggnad och de jättelika logistikcenter, alla intill förväxling stöpta i samma form, som brukar finnas uppradade utanför internationella flygplatser runt om i världen. Fasaden i dekorativ lärkpanel bidrar med en levande yta som skiftar med vädret, årstiderna, tid på dygnet och tilltagande ålder. 

– I samarbete med byggnadens ägare har vi här lyckats kombinera en arkitektur som utforskar nya territorier för träkonstruktion med en långsiktigt hållbar design. Det är en milstolpe för miljövänliga industrilokaler, säger Helmut Poppe.

Text Mats Wigardt

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration