Forskning kan påverka byggreglerna

För att mögel ska kunna bildas i ett hus måste fukt tillföras under byggnationen eller senare, det beror inte på att virket varit fuktigt när det lämnat sågverket. Det bekräftas nu vetenskapligt i fyra nya studier. Resultaten kan leda till förändrade byggregler.

Boverket har genomfört flera studier kring kvaliteten på inomhusluft. Fokus har legat på hur luften påverkar vår hälsa och på emissioner, det vill säga utsläpp av flyktiga organiska ämnen som kan ha negativa hälsoeffekter. Bland annat tittade man på skador orsakade av fukt och mögel. I den senaste utgåvan av Boverkets byggregler, BBR från 2006, hade begreppet kritiskt fukttillstånd införts. Det fanns dock brister i definitionen. Till exempel berörde den varken temperaturförhållanden eller hur länge materialet varit fuktigt. Dessa brister i byggreglerna gav intrycket att det inte längre gick att bygga i trä.

Skogsindustrierna initierade därför en serie studier av fukt och mögel på virke. Arbetet har letts av Björn Källander som är forskare på Stora Enso Wood Products och arbetar med process- och produktutveckling. Ett stort antal svenska sågverk har tillsammans med forskare på SP Trä undersökt fuktkvoten i virke som levereras från svenska sågverk. Fuktförändringar och mögelpåväxt har sedan studerats under lagring både industriellt och i laboratorium.

Syftet med studierna har varit att dels fastställa fuktkvotsvariationen, dels att se hur fukten rör sig och under vilka förhållanden mögelpåväxt uppkommer. Resultaten kan fungera som underlag för en bedömning av mögelpåväxt orsakad av fukt i virket vid leverans, men också som underlag för rekommendationer om målfuktkvot vid torkningen för att undvika mögel i virket. Totalt har fuktkvoten mätts på mer än 3 600 virkesstycken i 184 torksatser från 13 sågverk. Nio inplastade virkespaket har studerats under två månaders lagring. 

Studierna visar hur fullstora plankor beter sig i verkligheten, snarare än hur små prover reagerar i laboratorium. Torkat virke har paketerats och plastats in på samma sätt som sker på sågverket. Det omgivande klimatet har sedan mätts med givare instoppade i paketen. Fuktkvoten har mätts före, under och efter lagring för att se hur fukten vandrar. Virket har därefter inspekterats både okulärt och med hjälp av mikroskop.

– Resultaten är oerhört tydliga, konstaterar Björn Källander. De visar att fukten som finns i en planka som torkats till en målfuktkvot under 22 procent inte kommer att få påväxt av mögel när den relativa luftfuktigheten ligger under 85 procent. Studierna bevisar att om virke som används i ett hus ska mögla, måste fukten komma utifrån.

Nu kommer resultaten att utvärderas i samarbete med fler forskare. Därefter inleds diskussioner med Boverket om hur mycket värdet för kritiskt fukttillstånd kan höjas. Målsättningen är att landa på en siffra som är mer rimlig än en relativ fuktighet på 75 procent som används idag. Resultaten från studierna tyder också på att de deltagande sågverken generellt sett torkar virket till en lägre fuktkvot än de för studierna angivna målfuktkvoterna på 16 och 18 procent. De flesta torkoperatörer torkar något under målfuktkvoten 16 procent för att säkerställa fuktkvoten vid leverans.

– Studierna ger svart på vitt att ett torrt byggande förutsätter att hela kedjan av händelser, från tillverkning fram till montage och inbyggnad, är säkrad från fukt. Att byggdelar tillverkas i torr fabriksmiljö och emballeras ordentligt för vägtransport till byggplatsen och att montage med prefabricerade planelement sker under väderskydd.

Strandparken i Sundbyberg är Sveriges första åttavåningshus i trä som konstruerats och monterats av Martinsons på uppdrag av Folkhem. Husen prefabricerades i Västerbotten och levererades till Stockholm där de monterades och växte på höjden under Martinsons montagesystem Extoler. Det är ett klättrande väderskydd med en plattform för säkert arbete och en travers som ersätter byggkran. Systemet ger ett rationellt och kvalitetssäkert byggande som också bidrar till en trygg arbetsplats.

– Extoler är mer av en montagehall än ett väderskydd, säger Thomas Staflund som är säljledare på Martinsons. Eftersom det är fristående kan man snabbt höja sig mellan de olika våningarna. På ena gaveln finns en installationszon där lastbilar kan backa in. Med hjälp av traversen kan man sedan lyfta av materialet under tak vilket eliminerar risken för fukt.

Moelven Töreboda har tillsammans med det Chalmersrelaterade företaget Boid utvecklat en ny metod för väderskydd under byggnation. Metoden bygger på att man täcker över utsatta och känsliga delar på byggnaden och har en rationell planering som möjliggör snabbt montage.

– Vårt mål har varit att utveckla en metod som är rimlig och balanserad och därmed kostnadseffektiv, praktisk, enkel och ger önskat skydd, säger Lennart Axelsson som är utvecklingschef på Moelven Töreboda.

TEXT Katarina Brandt

Visst känns det som om vi är i en trärevolution?

Alex de Rijke, partner på det Londonbaserade arkitektkontoret DRMM

Läs de senaste artiklarna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration