Dags att ta miljöansvar!

Krönika av Per Westlund

DANDERYD, SVERIGE Energianvändningen i befintliga byggnader kan minskas, det visar IVA-projektet »Energieffektivisering av Sveriges byggnader« tydligt. Men det räcker inte om bygg- och fastig­hetssektorn ska ha någon täckning för att kalla sig grön eller uthållig. Vi måste även minska utsläppen från byggmaterialens tillverkning och genom hela byggproduktionen. Enligt beräkningar som Boverket gjort genererar byggandet inklusive materialproduktion och transporter årligen cirka 10 miljoner ton koldioxidutsläpp eller omkring 15 procent av alla växthusgasutsläpp i Sverige. Det är lika mycket som alla personbilar i landet släpper ut per år!

Jag tycker att branschens intresse för byggproduktionens klimatbelastning är för liten och att kunskaperna är för dåliga. Det går inte att lura klimatet med vackra ord om gröna byggnader, miljöcertifiering och fina klassificeringar!
Nu måste vi ta ett större industriellt ansvar.
Vem ska då agera? Som alltid avgörs byggandets utformning av arkitekter och konstruktörer och dessa bär ett stort miljöansvar på sina axlar. Men även ägare och beställare måste ställa krav, och betala för vad de vill ha. Byggentreprenörer måste veta vad olika val innebär och ställa krav på sig själva och på sina leverantörer och samarbetspartners. Materialindustrin har en svår förändring att gå igenom. Cement och stål är stora utsläppskällor i hela världen, så också i Sverige. Trä har fördelar när det gäller klimatpåverkan men även här måste mycket göras. Först och främst måste användning av fossilbränslen i arbetsmaskiner och transporter inom skogsbruket reduceras. Genom att sedan utveckla skogsbruket har vi mycket att vinna eftersom svensk skog är en av våra bästa möjligheter att binda koldioxid och att minska klimatgaser. Förädlade träprodukter med hög beständighet, utförda för att passa i ett modulbyggande, är en möjlig väg att stärka träets konkurrenskraft bland byggmaterialen.
Det är ingen enkel uppgift att få ned byggbranschens klimatpåverkan, men arbetet måste påbörjas! Genom att analysera vilka åtgärder som ger positiva klimateffekter kan vi skaffa oss kunskap som hjälper oss att göra medvetna val. Det är inte de vackra orden om uthålligt byggande som gör nytta utan hårt målinriktat arbete. Nu gäller det att gå från ord till handling och ansvaret ligger på hela yrkeskåren. Klimatförändringen och våra barnbarns framtid kräver att vi tar det.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration