Goda förutsättningar för mer trähusbyggande

Krönika av Peter Eriksson

Sverige har en lång tradition av trähusbyggande och under 2000-talet har flerbostadshusbyggandet i trä successivt ökat, till följd av teknisk utveckling och industriella byggmetoder. Det finns planer på att bygga trähus upp till 15 våningar i Hagastaden och 22 våningar i Sundbyberg. I Bålsta finns markanvisningar för ett bostads- och kontorshus i 17 våningar i trä. I Skellefteå planeras ett kulturhus/hotell i 19 våningar. Det tycker jag är en spännande utveckling.

Trä har egenskaper som ger goda förutsättningar för industriell byggproduktion. Prefabricerade trämoduler som tillverkas i fabrik och monteras på plats kan vara både tidsbesparande och mer kostnadseffektivt än traditionella bygg-metoder. Det sker nu ett genombrott inom industriellt trähusbyggande med ökade investeringar och ökad kapacitet för att bygga flerbostadshus i trä. Den ökade kapaciteten i träbyggnadsbranschen skapar arbetstillfällen i hela landet.

I dag pågår viktig forskning och utveckling inom träbyggande på flera håll i samarbeten mellan forskare och näringsliv. Forskning om högre träkonstruktioner och fortsatt utveckling av nya byggmetoder ger förutsättningar för att trähusbyggandet kan fortsätta att utvecklas i Sverige.

Det finns ett behov av att höja bygg- och fastighetsbranschens kunskapsnivå om byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Nya studier har visat att byggprocessen står för en betydande del av en byggnads klimatpåverkan sett till dess livscykel. Byggmaterial står för huvuddelen av utsläppen under byggprocessen. Vilket material som används vid byggnationerna är därför viktigt även ur klimatsynpunkt.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att se över regelverket vid nybyggnation och lämna förslag som bidrar till enhetlighet i kontrollen av egenskaper hos serietillverkade hus. Regeringen vill ta bort hinder för ett växande industriellt byggande, vilket är en del i vårt bostadspaket med 22 åtgärder för ökat bostadsbyggande.

Regeringen arbetar nu fram ett nationellt skogsprogram för Sverige och har även initierat ett samverkansprogram inom cirkulär och biobaserad ekonomi, vilket syftar till att minska miljö- och klimatpåverkan samt öka resurs-effektiviteten i samhället. Trähusbyggandet har en viktig roll i denna utveckling.

Jag vill personligen fortsätta att ha en dialog med företagen i branschen eftersom jag ser den industriella tillverkningen av bostäder som en viktig framtidsbransch.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration