Svensk träteknisk forskning fyller 75 år

Krönika av Birgit Östman

Den samlade svenska träforskningen har pågått i 75 år. Den startade i början av 1940-talet med avdelningar för olika branscher, bland annat träteknik. Den slutade i mitten på 2010-talet, då träforskningen inordnades i andra områden inom RISE Research Institutes of Sweden. Tiden däremellan var forskningen organiserad på olika sätt inom Svenska träforskningsinstitutet, Trätek och SP Trätek. 

Viss träteknisk forskning hade redan tidigare bedrivits vid några högskolor och universitet, till exempel KTH och Chalmers. En historik med arbetsnamnet »Svensk träteknisk forskning 75 år« håller på att tas fram.

Forskningen inriktades i början mest på produktegenskaper och processer, vilket har fortsatt med alltmer sofistikerade metoder. Användningstekniska frågor började inte förrän på 1970- och 80-talen. Tidigare ansåg sågverksindustrin, som var dominerande, att byggfrågor inte låg i deras intresse. Byggfrågorna tog fart först när hus med trästomme i mer än två våningar blev tillåtna i Sverige i mitten av 1990-talet genom att brandnormerna ändrades. Miljöfrågor tillkom vid ungefär samma tid.

Forskningen har resulterat i både handfasta verktyg som kunnat användas direkt i produktionen och i teoretiska studier som kunnat öka träanvändningen. Exempel på industrinära tillämpningar är verktyg för sortering, torkning och skanning som installerats i industrin. Handböcker har utvecklats främst för byggindustrin som inte varit van vid att arbeta med och bygga i trä. Kunskapsspridning har alltid varit en central del.

Europeisk samverkan började tidigt och har varit viktig inte minst för att utveckla standarder som blivit obligatoriska att använda efter EU-inträdet. Sverige och Norden har genom sitt försprång kunnat få igenom sitt synsätt på trä. Det gäller framför allt de europeiska konstruktionsreglerna Eurokod, där svenska experter fortsatt har en ledande ställning inom framför allt brandsäkerhet. 

Träforskningens resultat har dokumenterats i tusentals publikationer av olika slag. Offentliga publikationer har nyligen digitaliserats av Svenskt Trä med stöd av Troedssonfonden och gjorts tillgängliga i Träforskningsportalen som finns på traguiden.se/forskning. Portalen är under fortsatt uppbyggnad.

Läs de senaste krönikorna

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration