Jag jobbar ständigt med den bästa materialmixen

Trä möter Konrad Merz

Konrad Merz, en av grundarna av ingenjörsbyrån Merz-Kley Partner, var nyligen på besök i Stockholm och delade med sig av sin syn på trähybridkonstruktioner. Hans far var snickare, och trä har därför länge varit en naturlig del av Konrad Merz liv.

Vad har du för bakgrund?

– Jag läste till civilingenjör vid eth Lausanne och har en magisterexamen i träkonstruktion. Efter det har jag jobbat både för en schweizisk limträtillverkare och en kanadensisk producent av vidareförädlade träprodukter (Engineered Wood Products, ewp).

Du jobbar väldigt mycket med trähybridkonstruktioner, hur kommer det sig?

– Det beror på materialens synergier. Ett plus ett kan bli mer än två. Jag har inga normer utan jobbar ständigt med den bästa materialmixen för varje enskilt projekt, såvida inte arkitekten eller byggherren har några särskilda önskemål.

Hur kommer du fram till vilken sorts konstruktion du ska välja?

– Det styrs av projektets parametrar utifrån önskad funktion, konstruktionens utformning, kundens och arkitektens önskemål, estetiska preferenser, projektets storlek och kostnad samt de olika materialens tillgänglighet i det område där konstruktionen ska uppföras.

Vad har olika hybridbjälklag för användningsområden och vilka för- och nackdelar finns?

– Vi klassificerar olika hybridbjälklag, ofta samverkansbjälklag av trä och betong, utifrån det tvärsnitt vi vill uppnå. Vi kombinerar betong med KL-trä, liggande limträ, limträbalkar med träskivor däremellan eller med spiklaminerat trä (Nail Laminated Timber, nlt). Beroende på vad som eftersträvas så skapar vi olika statiska förband mellan trä och betong. Det kan ske antingen med frästa spår, så kallad grovnot, i till exempel KL-trä eller NLT. Eller också använder vi olika typer av skruvförband, alternativt inlimmade hålplåtar, till exempel i limträbalkar. 

Om det är en stor byggnad med många bjälklagselement med lika utseende så strävar vi efter att prefabricera betong- och träelementen. Om utformningen av byggnaden varierar mer eller om det inte finns en anläggning att prefabricera på inom rimligt avstånd, så gjuter vi betongen på plats ovanpå det prefabricerade träbjälklaget.

Valet av metod styrs alltså av tvärsnitt, förband och montering på plats eller prefabricering av betongen. Det finns för- och nackdelar med respektive metod.

Hur ser du på utvecklingen av trä- och hybridkonstruktioner?

– Det är en av många lösningar och varje byggnad kräver sin lösning. Att bygga i trä är en lösning som kommer att användas allt oftare i framtiden. Trä är ett viktigt bidrag till mindre koldioxidutsläpp, men det kan så klart inte ensamt rädda världen.

Text & foto David Valldeby

 

Läs mer om samverkansbjälklag i KL-trähandbok, avsnitt 5.1.3 och i Dimensionering av träkonstruktioner Del 1, avsnitt 8.3.2, båda från Svenskt Trä www.svenskttra.se/webbshop

Personligheter som trä har mött

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration