Våga visa mod

Ledare av Mikael Eliasson

Jag rev ut några sidor av dagstidningen för att påbörja eldningen i köksspisen. Noterade att sidorna handlade om det stora byggbehovet vi har framför oss och alla de utmaningar som är förknippade med detta. Medan elden tog sig och »nyheten« bokstav-ligen gick upp i rök kom jag att tänka på den utredning som iva presenterade i Almedalen 2014 om klimatpåverkan från byggsektorn. Slutsatsen då var att den största klimatpåverkan kom från byggprocessen och inte från driftsfasen. Den påminde mig om att man jämställde påverkan från byggprocessen med utsläppen från bil-trafiken. Man ska då komma ihåg att byggandet sedan dess näst intill fördubblats!

Boverket fick på stående fot uppdraget att utreda hur klimatrelaterade krav skulle kunna föras in i byggreglerna. Parallellt har vi från byggmaterialindustrin drivit och deltagit i ett arbete för att tolka och omföra den internationella iso-standarden avseende life cycle assessment, LCA, till ett mer praktiskt hjälpmedel för bygg-sektorn. Projektet fick namnet »robust lca«. Byggsektorn har alltså bra hjälpmedel för att transparent och tydligt kunna beräkna klimat-påverkan från byggandet, vilket också inkluderar möjligheter att dynamiskt kunna se effekter av förbättrade och effektivare byggprocesser.

Vi har internationella liksom tydliga nationella klimatmål. Om dessa på ett konkret och handfast sätt ska kunna brytas ned i handlingsplaner måste byggsektorn inkluderas, vilken ju står för cirka 40 procent av klimatbelastningen. Det är anmärkningsvärt att det inte finns någon ambition att ens föreskriva att ett byggprojekt ska klimatberäknas. 

Vi har runt om i landet flera ambitiösa och ansvarskännande kommuner som tar sitt ansvar både när det gäller byggande och klimat. Det finns också många byggherrar som på eget initiativ tar ansvar. Dessa strävanden borde belönas med incitament som bidrar till att driva byggandet i rätt riktning. Det är politikens ansvar att sätta visionen och peka ut riktningen i dessa avgörande frågor. Med »Robust LCA«-verktyget har industrin bidragit till att skaffa hjälpmedel för att beräkna klimatpåverkan. Våga visa mod. 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration