Bygg för framtiden

Ledare av Mikael Eliasson

STOCKHOLM Välkommen till ett nytt nummer av tidningen Trä. Vi fortsätter med en rad utblickar från olika delar av världen där träbyggnationer bidragit till att både leverera efterfrågade funktioner och kreativa gestaltningar. Att tänka på framtiden och att konkret våga påverka utvecklingen på ett positivt sätt är precis vad vi behöver idag när mycket av den omvärldsinformation som når oss är negativ.

Byggandet, generellt över hela Europa, är just nu på en låg nivå. För Sveriges del är det tydligt att det inte är hållbart. Tack vare samarbetet med Träbyggnadskansliet och Trästad 2012 har vi fått en god inblick i olika regioners behov av att bygga såväl nytt som att förbättra det befintliga byggnadsbeståndet. Framförallt i storstadsregionerna behöver det byggas och förbättras, och då inte minst för att möta ökade krav på lägre energiförbrukning.

Politiskt är det tydligt att frågan alltmer sätts i fokus. Men till dess att åtgärder vidtas lider en hel industri. För att skynda på processen sprider vi på Svenskt Trä, liksom Trästad 2012, kunskap och information om möjligheterna av att bygga med trä för att möta krav på funktion, kostnad och arkitektur. 

Framtidens högre krav på låg energiförbrukning är en strategisk fråga för samhället i stort. Bebyggelsesektorn uppskattas idag stå för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning och för nästan hälften av den totala elanvändningen. För att minska bebyggelsesektorns stora påverkan, krävs att vi använder sunda, hållbara och miljövänliga material. För att spegla en byggnads påverkan bör hela livscykeln, från produktion till rivning inkluderas. I dessa sammanhang har trä en särställning eftersom materialet nybildas, kräver lite energi när det tillverkas och även är lätt att transportera.

I detta nummer belyser vi också frågan om brand. Brand är bara ett av många områden som det under senare år har forskats mycket kring. I takt med att ny kunskap lyfts flyttar vår industri fram positionerna för att möta kunders krav på funktion och energihushållning. Forskning ger också nya möjligheter att tänja på gränserna när det gäller gestaltningsarbetet. Vilket vi ser flera exempel på i tidningen du håller i din hand.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration